Čo musí obsahovať darovacia zmluva k domu?

Darovanie domu, resp. akejkoľvek inej stavby zapísanej v katastri nehnuteľností (chaty, garáže, apod.) je právnym úkonom, ktorým darca bezodplatne prevádza vlastnícke právo k stavbe alebo jej časti na obdarovaného. Darovanie domu sa uskutočňuje sa na základe darovacej zmluvy, ktorá musí byť písomná, vyhotovená v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade, a na ktorej musí byť podpis darcu úradne osvedčený.

Na to, aby bola darovacia zmluva k domu z formálneho hľadiska platná, a aby na základe nej mohol byť povolený vklad vlastníckeho práva k domu, musí darovacia zmluva obsahovať nasledujúce údaje:

  1. identifikačné údaje darcu a obdarovaného, resp. darcov a obdarovaných, a to konkrétne meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu pri fyzických osobách, resp. názov, sídlo a identifikačné číslo pri právnických osobách
  2. identifikáciu darovaného domu, resp. inej stavby, a to konkrétne súpisné číslo stavby, parcelné číslo pozemku, na ktorom je stavba postavená a katastrálne územie; ak je dom v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov je potrebné uviesť aj podiel vyjadrený zlomkom k celku
  3. označenie právneho úkonu, jeho predmet, miesto a čas

Aj napriek tomu, že obsahových náležitostí, ktoré musí darovacia zmluva k domu obsahovať nie je veľa, možno odporučiť, aby bola príprava darovacej zmluvy k domu zverená advokátovi. Navyše okrem darovacej zmluvy je na vklad vlastníckeho práva k domu do katastra nehnuteľností potrebné vyhotoviť aj návrh na vklad, ktorý musí obsahovať údaje aj nad rámec vyššie uvedených.

Naša advokátska kancelária poskytuje záujemcom z celého Slovenska služby spočívajúce v príprave darovacej zmluvy k domu ako aj v zastupovaní v katastrálnom konaní. Cena za vypracovanie darovacej zmluvy je spravidla 140 EUR. Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia tejto služby získate na stránke - Darovacia zmluva k nehnuteľnosti.

V prípade, že máte záujem o vypracovanie darovacej zmluvy k domu, tak nás kedykoľvek kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com, využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 0950 723 390.