Darovanie nehnuteľnosti

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právnu pomoc pri darovaní nehnuteľností, a to spísanie darovacej zmluvy, prípravu návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, prípravu oznámenia o návrhu na vklad a prípadne aj zastupovanie v samotnom katastrálnom konaní (bližšie informácie o podmienkach poskytnutia tejto právnej služby viď nižšie).

Darovanie nehnuteľnosti je právnym úkonom, ktorým darca bezplatne prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti (domu, pozemku, bytu či nebytovému priestoru) na obdarovaného. Uskutočňuje sa na základe darovacej zmluvy, ktorá musí byť písomná, a na ktorej musí byť podpis darcu úradne osvedčený.

Záleží na vôli zmluvných strán, aké podmienky si dohodnú v darovacej zmluve. V žiadnom prípade však nie je možné v darovacej zmluve dohodnúť, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda obdarovaný až smrťou darcu. V takom prípade by totiž išlo o obchádzanie inštitútu dedenia. Pokiaľ by darovacia zmluva obsahovala takéto ustanovenie, nebolo by neplatné len takéto ustanovenie, ale neplatná by bola celá darovacia zmluva.

Základným definičným znakom je darovania nehnuteľnosti je bezodplatnosť prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Pokiaľ by bola v zmluve dohodnutá akákoľvek odplata za prenechanie nehnuteľnosti, a to aj symbolická (napr. jedno euro), tak bez ohľadu na formálne označenie zmluvy by už nešlo o darovaciu zmluvu, ale o kúpnu zmluvu.


Pokiaľ máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri darovaní nehnuteľnosti tak nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za prípravu darovacej zmluvy, návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a oznámenia o návrhu na vklad je spravidla vo výške 120,- EUR. Konkrétna výška odmeny za túto právnu službu však môže byť v niektorých špecifických prípadoch vyššia, pričom výšku odmeny môžu ovplyvniť najmä špecifické požiadavky na obsah zmluvy, rozsah predmetu prevodu, prípadne iné skutočnosti (napr. pokiaľ by sa darovacou zmluvou zriaďovalo aj právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti).

Pri darovaní nehnuteľnosti je zároveň potrebné počítať so správnym poplatkom vo výške 66,- EUR (ktorý sa v prípade podania oznámenia o návrhu na vklad znižuje na sumu 51,- EUR) a nákladmi na úradné osvedčenie podpisov darcu na darovacích zmluvách. Tieto poplatky nie sú zahrnuté v odmene našej advokátskej kancelárie.

Zároveň je však možné dohodnúť sa s nami na tom, že naša advokátska kancelária Vás bude zastupovať aj v katastrálnom konaní, a to vrátane podania návrhu na vklad vlastníckeho práva. V takom prípade sa síce výška odmeny našej advokátskej kancelárie navyšuje o 60,- EUR, teda spravidla na sumu 180,- EUR, avšak zároveň v takomto prípade platí, že v odmene advokátskej kancelárie je zahrnutý aj správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (teda klient správny poplatok v takomto prípade nehradí a ani nemusí osobne navštíviť príslušný okresný úrad).

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kontaktujte.