Čo musí obsahovať darovacia zmluva k pozemku?

Darovanie pozemku je právnym úkonom, ktorým darca bezodplatne prevádza vlastnícke právo k pozemku, viacerým pozemkom, prípadne len ich časť na obdarovaného. Darovanie pozemku sa uskutočňuje sa na základe darovacej zmluvy, ktorá musí byť písomná, vyhotovená v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade, a na ktorej musí byť podpis darcu úradne osvedčený.

Na to, aby bola darovacia zmluva k pozemku z formálneho hľadiska platná, a aby na základe nej mohol byť povolený vklad vlastníckeho práva k pozemku, musí darovacia zmluva obsahovať nasledujúce údaje:

  1. identifikačné údaje darcu a obdarovaného, resp. darcov a obdarovaných, a to konkrétne meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu pri fyzických osobách, resp. názov, sídlo a identifikačné číslo pri právnických osobách
  2. identifikáciu darovaného pozemku, a to konkrétne parcelné číslo, uvedenie či ide o pozemok evidovaný ako parcela registra "C" alebo pozemok evidovaný ako parcela registra "E", druh pozemku, výmera pozemku a katastrálne územie; ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov je potrebné uviesť aj podiel vyjadrený zlomkom k celku
  3. označenie právneho úkonu, jeho predmet, miesto a čas

Aj napriek tomu, že obsahových náležitostí, ktoré musí darovacia zmluva k pozemku obsahovať nie je veľa, možno odporučiť, aby bola príprava darovacej zmluvy k pozemku zverená advokátovi. Navyše okrem darovacej zmluvy je na vklad vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností potrebné vyhotoviť aj návrh na vklad, ktorý musí obsahovať údaje aj nad rámec vyššie uvedených.

Naša advokátska kancelária poskytuje záujemcom z celého Slovenska služby spočívajúce v príprave darovacej zmluvy k pozemku ako aj v zastupovaní v katastrálnom konaní. Cena za vypracovanie darovacej zmluvy je spravidla 140 EUR. Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia tejto služby získate na stránke - Darovacia zmluva k nehnuteľnosti.

V prípade záujmu o vypracovanie darovacej zmluvy k pozemku nás kedykoľvek kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com, využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 0950 723 390.