Darovanie nehnuteľnosti so záložným právom

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 16.04.2024

Otázka:

"Môžem darovať svoj byt synovi ak je k nemu zriadené záložné právo v prospech banky?"

Odpoveď:

"Existencia záložného práva banky sama o sebe nebráni tomu, aby došlo k nakladaniu s nehnuteľnosťou. Vlastnícke právo k bytu, domu alebo pozemku, ktoré sú zaťažené záložným právom banky, tak môže byť platne prevedené na inú osobu darovacou alebo aj kúpnou zmluvou. Ak nebolo v záložnej zmluve dohodnuté inak, tak záložné právo takýmto prevodom nezanikne a bude pôsobiť aj na nového vlastníka nehnuteľnosti. 

Je potrebné si však skontrolovať, či prípadným prevodom vlastníckeho práva nedôjde k porušeniu úverovej alebo záložnej zmluvy. V úverových zmluvách bánk sa totiž bežne ukladá dlžníkovi zákaz previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu bez súhlasu banky. Porušenie tohto zákazu je sankcionované najmä možnosťou banky zosplatniť úver (tzn. ak banka uplatní toto právo, dlžník stratí možnosť splácania úveru a celý zostatok úveru bude musieť splatiť jednorazovo). Pokiaľ teda zmluvná dokumentácia s bankou obsahuje takýto zákaz, je vhodné si ešte pred samotným uzavretím darovacej alebo kúpnej zmluvy vyžiadať od banky súhlas s takýmto prevodom vlastníckeho práva na tretiu osobu.

V prípade, že súhlasom banky disponujete, môžete pri darovaní nehnuteľnosti využiť služby našej advokátskej kancelárie. Informácie o podmienkach poskytnutia tejto služby sú dostupné na stránke - Darovacia zmluva k nehnuteľnosti."