Darovanie majetku, ktorý bol predmetom závetu

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 13.09.2023

Otázka:

"Pred niekoľkými rokmi som spísala závet, v ktorom som odkázala svoj dom s pozemkom neteri. Môžem ešte tento dom darovať inej osobe alebo musím najprv závet odvolať, resp. môže sa po mojej smrti neter domáhať domu od obdarovaného?"

Odpoveď:

"Spísanie závetu vlastníkovi nehnuteľnosti nijakým spôsobom nebráni, aby počas svojho života s touto nehnuteľnosťou voľne nakladal, a to vrátane jej darovania alebo predaja inej osobe než tej, ktorej bola nehnuteľnosť pôvodne v závete odkázaná. Závet sa stane v časti týkajúcej sa majetku, ktorý už poručiteľ v čase smrti nevlastnil, neplatným. Len samotná skutočnosť, že nehnuteľnosť bola závetom pôvodne odkázaná určitej osobe, zároveň túto osobu neoprávňuje k tomu, aby sa voči obdarovanému alebo ďalším nadobúdateľom nehnuteľnosti mohla úspešne domáhať vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť teda môžete darovať inej osobe aj bez nutnosti odvolania závetu.

Naša advokátska kancelária Vám vie poskytnúť služby súvisiace s vypracovaním darovacej zmluvy k nehnuteľnosti a s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Viac informácií o podmienkach tejto služby získate po kliknutí na nasledujúci odkaz - Darovacia zmluva k nehnuteľnosti."