Právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti

Právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti (bytu, stavby alebo ich časti) je jedným z najbežnejších vecných bremien. Možno ho zriadiť jednak samostatnou zmluvou o zriadení vecného bremena, ale zriadenie práva doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti môže byť aj súčasťou zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Bežne sa takéto vecné bremeno zriaďuje najmä v prípade rodičov, ktorí chcú svoj nehnuteľný majetok vyporiadať počas života a zabrániť tak tomu, aby tento majetok spadal do dedičstva, čím by došlo aj k zbytočnému navýšeniu nákladov spojených s dedičským konaním. Z toho dôvodu tak často prevedú vlastnícke právo k svojej nehnuteľnosti darovacou zmluvou a zároveň si v tejto zmluve zriadia právo doživotného bývania a užívania tejto nehnuteľnosti, a teda majú istotu, že neskončia bez strechy nad hlavou.

Bez ohľadu na to, či sa vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti zriaďuje samostatnou zmluvou alebo ako súčasť zmluvy o prevode vlastníckeho práva, platí, že musí byť zriadené písomne, pričom na nadobudnutie práva zodpovedajúceho takémuto vecnému bremenu je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Až vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností tak začínajú pôsobiť vecno-právne účinky vecného bremena, ktoré spôsobujú, že osoba oprávnená z vecného bremena sa svojho práva bývať a užívať nehnuteľnosť môže domáhať voči komukoľvek, kto do jej práva zasahuje. Vecno-právne účinky tohto vecného bremena taktiež spôsobujú, že rešpektovať právo oprávneného na bývanie v nehnuteľnosti budú musieť aj prípadní ďalší jej vlastníci, a to aj v prípade, že sa táto nehnuteľnosť stane predmetom exekúcie alebo dražby.

V zmluve, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti je vhodné tiež špecifikovať, ako a či vôbec sa bude oprávnený z vecného bremena podieľať na nákladoch spojených s užívaním nehnuteľnosti. V prípade, že takéto dojednanie v zmluve nie je, tak platí, že oprávnený z vecného bremena je povinný znášať primerane náklady na zachovanie a opravy ním užívanej nehnuteľnosti. Oprávnený z vecného bremena bude naďalej povinný uhrádzať aj platby za spotrebované energie. Pokiaľ bude oprávnený z vecného bremena užívať nehnuteľnosť spolu s jej vlastníkom, sú povinní znášať tieto náklady obaja, a to podľa miery užívania nehnuteľnosti.

Klientom ponúkame pri samostatnom zriadení vecného bremena doživotného bývania a užívania dva varianty poskytnutia právnych služieb:

  • prvý variant spočíva len v samotnom vypracovaní zmluvy a návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. Výška odmeny advokátskej kancelárie je vtedy spravidla 140 EUR. V prípade využitia tohto variantu musí klient sám podať návrh na vklad s prílohami na katastri a uhradiť katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý je štandardne vo výške 100 EUR.
  • druhý variant spočíva nielen v príprave vyššie uvedenej dokumentácie, ale aj v zastupovaní v katastrálnom konaní. V tomto prípade je výška odmeny advokátskej kancelárie spravidla 185 EUR, avšak katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý uhrádza klient, sa v prípade využitia tohto variantu znižuje na sumu 35 EUR, tzn. v konečnom dôsledku klient jednak zaplatí menej (220 EUR), ale najmä nemusí chodiť na kataster.

Ak sa má vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti zriaďovať ako súčasť darovacej zmluvy, tak v prípade prvého variantu je odmena advokátskej kancelárie za prípravu Darovacej zmluvy s vecným bremenom spravidla 180 EUR, ale klient v takom prípade musí uhradiť až dva katastrálne poplatky (jeden za darovanie a druhý za vecné bremeno), ktoré sú štandardne vo výške 100 EUR (tzn. dokopy klient uhradí spravidla 380 EUR). V prípade druhého variantu (so zastupovaním v katastrálnom konaní) bude odmena advokátskej kancelárie spravidla 245 EUR a katastrálne poplatky za klasické návrhy na vklad v súčte 85 EUR (tzn. dokopy klient uhradí spravidla 330 EUR).

Vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti zaniká najčastejšie smrťou. Oprávnený z vecného bremena sa však môže s vlastníkom nehnuteľnosti dohodnúť na zániku vecného bremena aj počas svojho života. V takom prípade spolu musia uzatvoriť písomnú zmluvu o zrušení vecného bremena. Informácie o službách našej advokátskej kancelárie pri výmaze vecného bremena získate na stránke - Výmaz vecného bremena doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na telefónnom čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.