Právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti

Právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti (bytu, stavby alebo ich časti) je jedným z najbežnejších vecných bremien. Možno ho zriadiť jednak samostatnou zmluvou o zriadení vecného bremena, ale zriadenie práva doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti môže byť aj súčasťou zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Bežne sa takéto vecné bremeno zriaďuje najmä v prípade starých rodičov, ktorí chcú svoj nehnuteľný majetok vyporiadať ešte pred svojou smrťou a zabrániť tak tomu, aby tento majetok spadal do dedičstva, čím by došlo aj k zbytočnému navýšeniu nákladov spojených s dedičským konaním. Z toho dôvodu tak často prevedú vlastnícke právo k svojej nehnuteľnosti či už darovacou alebo kúpnou zmluvou na niektorého zo svojich potomkov a zároveň si v tejto zmluve zriadia právo doživotného bývania a užívania tejto nehnuteľnosti.

Bez ohľadu na to, či sa vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti zriaďuje samostatnou zmluvou alebo ako súčasť zmluvy o prevode vlastníckeho práva, platí, že musí byť zriadené písomne, pričom na nadobudnutie práva zodpovedajúceho takémuto vecnému bremenu je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Až vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností tak začínajú pôsobiť vecnoprávne účinky vecného bremena, ktoré spôsobujú, že osoba oprávnená z vecného bremena sa svojho práva bývať a užívať nehnuteľnosť môže domáhať voči komukoľvek, kto do jej práva zasahuje.

V zmluve, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti je vhodné tiež špecifikovať, ako a či vôbec sa bude oprávnený z vecného bremena podieľať na nákladoch spojených s užívaním nehnuteľnosti. V prípade, že takéto dojednanie v zmluve nie je, tak platí, že oprávnený z vecného bremena je povinný znášať primerane náklady na zachovanie a opravy ním užívanej nehnuteľnosti. Oprávnený z vecného bremena bude naďalej povinný uhrádzať aj platby za spotrebované energie. Pokiaľ bude oprávnený z vecného bremena užívať nehnuteľnosť spolu s jej vlastníkom, sú povinní znášať tieto náklady obaja, a to podľa miery spoluužívania nehnuteľnosti.

Vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti zaniká najčastejšie smrťou. V takom prípade sa výmaz vecného bremena z katastra nehnuteľností vykoná záznamom. Oprávnený z vecného bremena sa však môže s vlastníkom nehnuteľnosti dohodnúť na zániku vecného bremena aj počas svojho života. V takom prípade spolu musia uzatvoriť písomnú zmluvu o zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu s úradne osvedčeným podpisom oprávneného z vecného bremena, pričom výmaz vecného bremena z katastra nehnuteľností sa vykoná vkladom.

Pokiaľ máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri zriaďovaní vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti (prípadne iného vecného bremena) tak nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.