Právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti

Potrebujete zriadiť vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti či už na základe samostatnej zmluvy o zriadení vecného bremena alebo ako súčasť kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy? Kedykoľvek nás kontaktujte telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti (bytu, stavby alebo ich časti) je jedným z najbežnejších vecných bremien. Možno ho zriadiť jednak samostatnou zmluvou o zriadení vecného bremena, ale zriadenie práva doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti môže byť aj súčasťou zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Bežne sa takéto vecné bremeno zriaďuje najmä v prípade starých rodičov, ktorí chcú svoj nehnuteľný majetok vyporiadať ešte pred svojou smrťou a zabrániť tak tomu, aby tento majetok spadal do dedičstva, čím by došlo aj k zbytočnému navýšeniu nákladov spojených s dedičským konaním. Z toho dôvodu tak často prevedú vlastnícke právo k svojej nehnuteľnosti či už darovacou alebo kúpnou zmluvou na niektorého zo svojich potomkov a zároveň si v tejto zmluve zriadia právo doživotného bývania a užívania tejto nehnuteľnosti, a teda majú istotu, že neskončia bez strechy nad hlavou.

Bez ohľadu na to, či sa vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti zriaďuje samostatnou zmluvou alebo ako súčasť zmluvy o prevode vlastníckeho práva, platí, že musí byť zriadené písomne, pričom na nadobudnutie práva zodpovedajúceho takémuto vecnému bremenu je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Až vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností tak začínajú pôsobiť vecnoprávne účinky vecného bremena, ktoré spôsobujú, že osoba oprávnená z vecného bremena sa svojho práva bývať a užívať nehnuteľnosť môže domáhať voči komukoľvek, kto do jej práva zasahuje. Vecnoprávne účinky tohto vecného bremena taktiež spôsobujú, že rešpektovať právo oprávneného na bývanie v nehnuteľnosti budú musieť aj prípadní ďalší jej vlastníci, a to aj v prípade, že sa táto nehnuteľnosť stane predmetom exekúcie alebo dražby.

V zmluve, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti je vhodné tiež špecifikovať, ako a či vôbec sa bude oprávnený z vecného bremena podieľať na nákladoch spojených s užívaním nehnuteľnosti. V prípade, že takéto dojednanie v zmluve nie je, tak platí, že oprávnený z vecného bremena je povinný znášať primerane náklady na zachovanie a opravy ním užívanej nehnuteľnosti. Oprávnený z vecného bremena bude naďalej povinný uhrádzať aj platby za spotrebované energie. Pokiaľ bude oprávnený z vecného bremena užívať nehnuteľnosť spolu s jej vlastníkom, sú povinní znášať tieto náklady obaja, a to podľa miery spoluužívania nehnuteľnosti.

Vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti zaniká najčastejšie smrťou. Oprávnený z vecného bremena sa však môže s vlastníkom nehnuteľnosti dohodnúť na zániku vecného bremena aj počas svojho života. V takom prípade spolu musia uzatvoriť písomnú zmluvu o zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Informácie o službách našej advokátskej kancelárie pri výmaze vecného bremena získate na stránke - Výmaz vecného bremena doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti.