Darovanie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti

Otázka:

"Je možné darovať spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti? Aké sú prípadné obmedzenia?"

Odpoveď:

"Spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, samozrejme, je možné darovať inej osobe. Je však potrebné brať do úvahy predkupné právo ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti, ktoré sa v zmysle ustálenej judikatúry uplatňuje nie len pri predaji nehnuteľnosti, ale aj pri jej darovaní. Pokiaľ je však obdarovaným Vaša blízka osoba, teda najmä príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, predkupné právo ostatných spoluvlastníkov sa neuplatní, a teda spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti môžete na takúto osobu platne previesť aj bez toho, aby ste museli tento podiel najprv ponúknuť ostatným spoluvlastníkom.

Spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti môžete darovať aj v prípade, že ste výlučným vlastníkom nehnuteľnosti (napr. pokiaľ ste výlučným vlastníkom nehnuteľnosti môžete darovať štvrtinový inej osobe a nechať si spoluvlastnícky podiel o veľkosti troch štvrtín). Pri takomto drobení vlastníctva si je však potrebné dať pozor na to, aby nedošlo k porušeniu zákazu drobenia, ktorý sa uplatňuje pri niektorých nehnuteľnostiach (napr. pri niektorých poľnohospodárskych pozemkoch).

Spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti teda vo všeobecnosti možno darovať alebo aj predať inej osobe.

Naša advokátska kancelária Vám vie poskytnúť služby súvisiace s vypracovaním darovacej zmluvy k spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnosti a s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Cena za vypracovanie darovacej zmluvy je spravidla 140 EUR. Viac informácií o podmienkach tejto služby získate po kliknutí na nasledujúci odkaz - Darovacia zmluva k nehnuteľnosti."