Dedičské skupiny

V prípade, že poručiteľ nezanechal platný závet alebo síce zanechal platný závet, avšak na základe tohto závetu nedošlo k dedeniu celého majetku poručiteľa, uplatní sa tzv. dedenie zo zákona. Pri dedení zo zákona sa okruh dedičov a veľkosť ich dedičských podielov určí podľa dedičských skupín. Občiansky zákonník v súčasnosti rozdeľuje okruhy dedičov do štyroch dedičských skupín, pričom neskoršie dedičské skupiny sa uplatnia len v prípade, ak nemožno uplatniť predošlé dedičské skupiny.

Prvá dedičská skupina sa uplatní v prípade, že poručiteľ má priamych žijúcich potomkov, teda ak má deti (pričom za deti sa považujú aj osvojenci alebo aj počaté, ale ešte nenarodené dieťa - nasciturus), resp. potomkov jeho detí ak deti poručiteľa zomreli skôr ako poručiteľ. V prvej dedičskej skupine dedia deti poručiteľa a manžel poručiteľa, pričom platí, že každá z týchto osôb dedí rovným dielom. Pokiaľ nededí (či už z dôvodu smrti, dedičskej nespôsobilosti alebo odmietnutia dedičstva) niektoré dieťa poručiteľa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

Príklad: Poručiteľ mal manželku a dvoch synov. Ešte pred smrťou poručiteľa jeden zo synov zomrel a zanechal po sebe tiež dve deti. Po poručiteľovi teda bude dediť manželka v podiele 1/3, žijúci syn poručiteľa v podiele 1/3 a deti zomrelého syna poručiteľa každé v podiele 1/6.

Druhá dedičská skupina sa uplatní v prípade, že poručiteľ nemá žiadnych priamych žijúcich potomkov, ale má manžela alebo aspoň niektorého z rodičov. V druhej dedičskej skupine dedí manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti. Dediči v druhej skupine dedia rovnakým dielom, manžel však minimálne polovicu dedičstva.

Príklad: Poručiteľ po sebe zanechal manželku, s ktorou žili odlúčene. Zároveň žijú obaja jeho rodičia a posledné roky pred smrťou žil poručiteľ v spoločnej domácnosti so svojou družkou. Po poručiteľovi bude dediť manželka v podiele 1/2 a zároveň rodičia poručiteľa a jeho družka každý v podiele 1/6.

Príklad 2: Poručiteľ po sebe zanechal manželku a zároveň mu ešte žije matka. Po poručiteľovi budú dediť manželka a matka každá v podiele 1/2.

Tretia dedičská skupina nastúpi v prípade, že poručiteľ nemá ani manželku ani žiadneho z rodičov. V tretej dedičskej skupine dedia súrodenci poručiteľa a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, pričom všetci dedia rovnakým dielom. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, dedia jeho podiel jeho potomkovia.

Štvrtá dedičská skupina nastupuje v prípade, ak sa nepoužije ani jedna z vyššie uvedených dedičských skupín. V štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa (tzn. rodičia rodičov poručiteľa). V prípade ak nededí ani jeden z prarodičov poručiteľa, dedia rovnakým dielom ich deti, tzn. strýkovia a tety poručiteľa. V prípade ak nežije ani jeden zo strýkov a tiet poručiteľa, tak ich podiel už neprechádza na ich potomkov (bratrancov a sesternice poručiteľa), ale považuje sa za odúmrť a pripadá štátu.


Máte záujem o právne služby našej advokátskej kancelárie v oblasti dedičského práva? Neváhajte nás kontaktovať  - KONTAKT

Súvisiace články: