Započítanie daru na dedičský podiel

06.06.2022, JUDr. Václav Duska

Pri dedení zo zákona (a v niektorých prípadoch aj pri dedení zo závetu) sa vykonáva takzvané započítanie daru na dedičský podiel. Toto započítanie je upravené v ustanovení § 484 veta druhá a tretia Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého: "Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

V zmysle vyššie citovaného ustanovenia teda platí, že pokiaľ má po poručiteľovi dediť viacero dedičov zo zákona a niektorý z nich dostal za života poručiteľa od neho niečo darom (nad rámec obvyklého darovania), tento dar sa započíta do dedičského podielu takto obdarovaného dediča.

Na účely započítania daru je potrebné vychádzať z hodnoty daru v čase, kedy došlo k darovaniu, a teda nie z hodnoty daru v čase smrti poručiteľa, ani z hodnoty daru v čase zápočtu (viď napr. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 40/2017 zo dňa 26.07.2018)

Samotné započítanie prebieha tak, že k hodnote majetku zanechaného poručiteľom sa pripočíta hodnota daru (ku dňu darovania), následne sa táto suma rozdelí medzi jednotlivých dedičov podľa ich dedičských podielov s tým, že na podiel obdarovaného dediča sa započíta hodnota daru.

Príklad 1: Poručiteľ po sebe zanechal dve deti a majetok v hodnote 100 000 EUR. Počas života daroval jednému z detí nehnuteľnosť, ktorá mala v čase darovania hodnotu 50 000 EUR. Hodnota dedičských podielov po vykonaní započítania bude 75 000 EUR (pre neobdarované dieťa) a 25 000 EUR (pre obdarované dieťa).

Príklad 2: Poručiteľ po sebe zanechal dve deti a majetok v hodnote 30 000 EUR. Počas života daroval jednému z detí nehnuteľnosť, ktorá mala v čase darovania hodnotu 50 000 EUR. Hodnota dedičských podielov po vykonaní započítania bude 30 000 EUR (pre neobdarované dieťa) a 0 EUR (pre obdarované dieťa). Zároveň platí, že obdarovaný dedič nie je v takomto prípade povinný vyplatiť neobdarovanému rozdiel vo výške 10 000 EUR.

Započítanie sa uplatní aj v prípade ak dar od poručiteľa nezískal priamo dedič, ale jeho predok, to však len v prípade, že sa dedí podľa prvej dedičskej skupiny a nastane situácia uvedená v ustanovení § 473 ods. 2 Občianskeho zákonníka, tzn. uplatní sa to napríklad v situácii keď poručiteľ prežil svojho syna, ktorému za života daroval hodnotnú vec, avšak z dôvodu skoršej smrti syna dedia namiesto neho jeho potomkovia. V opačnej situácii sa však započítanie neaplikuje, tzn. ak poručiteľ daruje významnejší majetok svojmu vnukovi, tak do prípadného dedičského podielu jeho rodiča (dieťaťa poručiteľa) sa hodnota tohto daru započítavať nebude.

Výnimočne sa započítanie uplatní aj pri dedení zo závetu, a to jednak v prípade, že na to dal poručiteľ v závete príkaz alebo v prípade, že by bol obdarovaný dedič oproti inému dedičovi (ktorý zároveň musí byť maloletý) neodôvodnene zvýhodnený.

Súvisiace články: