Dodatok k darovacej zmluve

Dodatkom k darovacej zmluve je možné upraviť alebo opraviť znenie pôvodne uzatvorenej darovacej zmluvy k nehnuteľnosti. Najčastejšie sa dodatok k darovacej zmluve využíva z dôvodu, že príslušný okresný úrad zistí nedostatky priloženej darovacej zmluvy a z toho dôvodu následne preruší katastrálne konanie o vklade vlastníckeho práva podľa darovacej zmluvy a vyzve účastníkov na odstránenie nedostatkov.

Medzi najbežnejšie chyby darovacích zmluvy patrí nesprávne alebo neúplné uvedenie identifikačných údajov zmluvných strán (najčastejšie je to neuvedenie rodného priezviska zmluvnej strany, neuvedenie jej štátneho občianstva, apod.) prípadne nesprávne alebo neúplné špecifikovanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom darovania.

V prípade takýchto chýb v darovacej zmluve je potom vysoká pravdepodobnosť, že rovnaké chyby sa nachádzajú aj v samotnom návrhu na vklad, a teda za účelom pokračovania katastrálneho konania je potrebné opraviť aj ten.

V uznesení o prerušení katastrálneho konania potom okresný úrad stanoví účastníkom lehotu, v ktorej sú nedostatky návrhu na vklad a jeho príloh povinní odstrániť a uvedie aj spôsob akým možno tieto chyby opraviť. Ak nedostatky nie sú v stanovenej lehote odstránenie, katastrálne konanie sa zastaví, a teda bude potrebné podať nový návrh na vklad a uhradiť správny poplatok.

Z formálneho hľadiska musí dodatok darovacej zmluvy spĺňať rovnaké náležitosti ako samotná darovacia zmluva, tzn. opäť musí byť písomný a podpis darcu na dodatku musí byť úradne osvedčený.

Naša advokátska kancelária poskytuje klientom právne služby aj pri vypracovaní dodatkov k darovacím zmluvám a oprave návrhov na vklad. Tieto služby poskytujeme záujemcom z celého Slovenska.

Cena za prípravu dodatku k darovacej zmluve (a prípadne aj dodatku k návrhu na vklad) je vo väčšine prípadov 100 EUR. V prípade záujmu o poskytnutie týchto služieb nás kedykoľvek kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.