Dodatok ku kúpnej zmluve

Dodatkom ku kúpnej zmluve je spôsobom, akým možno upraviť alebo opraviť znenie pôvodne uzatvorenej kúpnej zmluvy. Najčastejšie sa dodatok ku kúpnej zmluve vyhotovuje z dôvodu, že katastrálny odbor príslušného okresného úradu zistí pri posudzovaní kúpnej zmluvy určité obsahové alebo formálne nedostatky. Z tohto dôvodu následne preruší katastrálne konanie o vklade vlastníckeho práva podľa priloženej kúpnej zmluvy a vyzve účastníkov na odstránenie nedostatkov.

Medzi najbežnejšie chyby kúpnych zmlúv patrí nesprávne alebo neúplné uvedenie identifikačných údajov zmluvných strán, prípadne nesprávne alebo neúplné špecifikovanie nehnuteľností, ktoré sú predmetom prevodu vlastníckeho práva.

Ak sa vyskytnú takéto chyby v kúpnej zmluve, je zároveň vysoká pravdepodobnosť, že rovnaké chyby sa nachádzajú aj v samotnom návrhu na vklad, a teda za účelom pokračovania katastrálneho konania je potrebné opraviť aj ten.

Uznesením o prerušení katastrálneho konania okresný úrad uvedie, aké nedostatky podania zistil, stanoví účastníkom lehotu, v ktorej sú nedostatky návrhu a jeho príloh povinní odstrániť a uvedie aj spôsob akým možno tieto chyby opraviť. Ak nedostatky nie sú v stanovenej lehote odstránenie, katastrálne konanie sa zastaví, a teda bude potrebné podať nový návrh na vklad a opäť tiež uhradiť správny poplatok.

Dodatok kúpnej zmluvy musí spĺňať rovnaké formálne náležitosti ako samotná kúpna zmluva, tzn. opäť musí byť písomný a podpis predávajúceho na dodatku musí byť úradne osvedčený.

Naša advokátska kancelária poskytuje klientom právne služby aj pri vypracovaní dodatkov ku kúpnym zmluvám a oprave návrhov na vklad. Tieto služby poskytujeme záujemcom z celého Slovenska.

Cena za prípravu dodatku ku kúpnej zmluve (a prípadne aj dodatku k návrhu na vklad) je vo väčšine prípadov 100 EUR. V prípade záujmu o poskytnutie týchto služieb nás kedykoľvek kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.