Dohoda o vyporiadaní BSM

Počas života manželov môže ich bezpodielové spoluvlastníctvo zaniknúť buď zánikom samotného manželstva (teda rozvodom) alebo rozhodnutím súdu o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov. K zrušeniu BSM počas manželstva môže dôjsť len zo závažných dôvodov (napr. z dôvodu získania podnikateľského oprávnenia jedného z manželov)

Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebné vykonať vyporiadanie, ktoré sa uskutočňuje buď dohodou o vyporiadaní BSM, súdnym rozhodnutím o vyporiadaní BSM alebo fikciou vyporiadania. V prípade, že sa dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov týka nehnuteľností, musí byť zmluva písomná a zároveň na nej musia byť podpisy oboch manželov úradne osvedčené.

V dohode o vyporiadaní BSM je vhodné myslieť na všetok významnejší majetok patriaci do BSM, tzn. najmä na nehnuteľnosti, finančné prostriedky, motorové vozidlá, iný významnejší hnuteľný majetok, obchodné podiely v spoločnostiach (v zmysle aktuálnej judikatúry patrí obchodný podiel do BSM ak bol nadobudnutý počas manželstva z prostriedkov patriacich do BSM), ale tiež aj na prípadné investície výlučných prostriedkov jedného manžela do spoločného majetku apod.

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právnu pomoc pri vypracovaní dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, príprave návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a prípadne aj zastupovanie v samotnom katastrálnom konaní.

Klientom ponúkame pri dohode o vyporiadaní BSM dva varianty poskytnutia právnych služieb:

  • prvý variant spočíva len v samotnom vypracovaní dohody a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výška odmeny advokátskej kancelárie je vtedy spravidla 260 EUR. V prípade využitia tohto variantu musí klient sám podať návrh na vklad s prílohami na katastri a uhradiť katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý je štandardne vo výške 100 EUR.
  • druhý variant spočíva nielen v príprave vyššie uvedenej dokumentácie, ale aj v zastupovaní v katastrálnom konaní. V tomto prípade je výška odmeny advokátskej kancelárie spravidla 305 EUR, avšak katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý uhrádza klient, sa v prípade využitia tohto variantu znižuje na sumu 35 EUR, tzn. v konečnom dôsledku klient nielenže zaplatí menej (340 EUR), ale najmä nemusí chodiť na kataster.

Vo vyššie uvedených cenách nie sú zahrnuté náklady na úradné osvedčenie podpisov na zmluvách u notára alebo na úrade.

V niektorých prípadoch môžu byť ceny vyššie (napr. v prípade zložitejších vzťahov alebo väčšieho množstva nehnuteľností a majetku, ktoré majú byť predmetom dohody).

V prípade záujmu o vypracovanie dohody o vyporiadaní BSM nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Poskytnutie právnej služby prebieha spravidla tak, že po prvotnom kontakte (e-mail, telefonát, správa z formulára) Vám v závislosti od zložitosti prípadu buď zašleme zoznam požadovaných údajov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu dohody alebo si dohodneme osobné stretnutie. Následne pripravíme zmluvnú dokumentáciu a zároveň si dohodneme termín stretnutia v našej advokátskej kancelárii za účelom podpisu zmlúv. V rovnakej budove ako my sa nachádza aj notár, teda v rámci tejto návštevy je možné vybaviť aj úradné osvedčenie podpisov.