Dohoda o vyporiadaní BSM

Počas života manželov môže ich bezpodielové spoluvlastníctvo zaniknúť buď zánikom samotného manželstva (teda rozvodom) alebo rozhodnutím súdu o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov. K zrušeniu BSM počas manželstva môže dôjsť len zo závažných dôvodov (napr. z dôvodu získania podnikateľského oprávnenia jedného z manželov)

Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebné vykonať vyporiadanie, ktoré sa uskutočňuje buď dohodou o vyporiadaní BSM, súdnym rozhodnutím o vyporiadaní BSM alebo fikciou vyporiadania. V prípade, že sa dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov týka nehnuteľností, musí byť zmluva písomná a zároveň na nej musia byť podpisy oboch manželov úradne osvedčené.

V dohode o vyporiadaní BSM je vhodné myslieť na všetok významnejší majetok patriaci do BSM, tzn. najmä na nehnuteľnosti, finančné prostriedky, motorové vozidlá, iný významnejší hnuteľný majetok, obchodné podiely v spoločnostiach (v zmysle aktuálnej judikatúry patrí obchodný podiel do BSM ak bol nadobudnutý počas manželstva z prostriedkov patriacich do BSM), ale tiež aj na prípadné investície výlučných prostriedkov jedného manžela do spoločného majetku apod.

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právnu pomoc pri vypracovaní dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, príprave návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a prípadne aj zastupovanie v samotnom katastrálnom konaní.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za vypracovanie dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je spravidla 260 EUR. V zložitejších prípadoch však môže byť odmena vyššia.

Je možné dohodnúť sa s nami tiež na tom, že naša advokátska kancelária Vás bude zastupovať aj v katastrálnom konaní, a to vrátane podania návrhu na vklad vlastníckeho práva. V takom prípade sa síce výška odmeny našej advokátskej kancelárie navyšuje o 60 EUR, teda spravidla na sumu 320 EUR, avšak zároveň v takomto prípade platí, že v odmene advokátskej kancelárie je zahrnutý aj správny poplatok za podanie návrhu na vklad (teda klient správny poplatok v takomto prípade nehradí a ani nemusí osobne navštíviť príslušný katastrálny odbor).

V prípade záujmu o vypracovanie dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Poskytnutie právnej služby prebieha spravidla tak, že po prvotnom kontakte (e-mail, telefonát, správa z formulára) Vám v závislosti od zložitosti prípadu buď zašleme zoznam požadovaných údajov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu dohody alebo si dohodneme osobné stretnutie. Následne pripravíme zmluvnú dokumentáciu a zároveň si dohodneme termín stretnutia v našej advokátskej kancelárii za účelom podpisu zmlúv. V rovnakej budove ako my sa nachádza aj notár, teda v rámci tejto návštevy je možné vybaviť aj úradné osvedčenie podpisov.