Zrušenie BSM z dôvodu podnikania manžela

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - BSM zaniká spravidla zánikom manželstva (napr. rozvodom alebo smrťou jedného z manželov). K zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov však môže dôjsť aj počas trvania manželstva, a to zrušením bezpodielového spoluvlastníctva súdom.

Občiansky zákonník stanovuje, že súd môže na návrh jedného z manželov zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom. Ide teda o veľmi všeobecne formulovaný dôvod a záleží len od posúdenia súdu, či bude navrhovateľom uvádzaný dôvod považovať na dostatočný na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pod tento dôvod môže spadať napríklad situácia, keď je jeden z manželov gambler.

Občiansky zákonník však pre zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov stanovuje aj jeden konkrétny dôvod. V ustanovení § 148a ods. 2 Občiansky zákonník stanovuje, že súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ teda jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť ako SZČO (či už na základe živnostenského oprávnenia alebo vykonáva slobodné povolanie apod.), môže sa druhý manžel úspešne domáhať na súde zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak majú obaja manželia oprávnenie na podnikateľskú činnosť, môže podať návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov ktorýkoľvek z nich.

Možnosť zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov z dôvodu podnikania, či iných závažných dôvodov súvisí s tým, že pokiaľ má jeden z manželov dlh voči veriteľovi, ktorý vznikol za trvania manželstva, môže byť veriteľ pri výkone svojho nároku uspokojený i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zrušením a následným vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov teda možno ochrániť pôvodne spoločný majetok pred prípadnými budúcimi veriteľmi.

Miestne príslušným je všeobecný súd žalovaného, teda súd, v ktorého obvode má bydlisko ten z manželov, ktorý získal podnikateľské oprávnenie. Súdny poplatok za konanie o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vo výške 250 EUR (pri elektronickom podaní sa tento poplatok znižuje na sumu 200 EUR).

Po tom, ako rozhodnutie súdu o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva nadobudne právoplatnosť, platí, že všetok majetok, ktorý následne nadobudne niektorý z manželov, nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. Vo vzťahu k doterajšiemu majetku patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa uskutoční vyporiadanie, a to buď dohodou medzi manželmi alebo v ďalšom súdnom konaní. V prípade, že do troch rokov zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedôjde ani k dohode a ani k podaniu žaloby o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, tak sa uplatní zákonná fikcia vyporiadania.

Pri vyporadúvaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov treba brať zreteľ aj na to, či tým nedochádza k ukracovaniu veriteľov jedného z manželov. Pokiaľ by mal jeden z manželov veriteľov s vymáhateľnými pohľadávkami, pričom na základe dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva by prakticky celý relevantný majetok nadobudol druhý manžel, mohol by byť tento právny úkon odporovateľný, a teda voči veriteľom neúčinný (tzn. veritelia by sa naďalej mohli z tohto majetku uspokojiť).

Naša advokátska kancelária poskytuje klientom kvalifikované právne služby pri zrušení BSM z dôvodu podnikania jedného z manželov ako aj pri následnom vyporiadavaní BSM dohodou.

Cena za vypracovanie žaloby o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je spravidla 200 EUR. Je však možné dohodnúť sa s nami aj na tom, že Vás budeme zastupovať v celom súdnom konaní.

V prípade záujmu o poskytnutie týchto služieb nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na telefónnom čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.