Druhy právnej zodpovednosti pri ochrane životného prostredia

(25.09.2019 publikované ako súčasť rigoróznej práce, JUDr. Václav Duska)

Právnu zodpovednosť je možné všeobecne definovať ako uplatnenie nepriaznivých sankcií stanovených právnou normou voči tomu, kto túto právnu normu porušil. Poškodzovanie alebo ohrozovanie životného prostredia môže mať za následok vznik rôznych druhov právnej zodpovednosti. Môže ísť o:

  • občianskoprávnu zodpovednosť, ktorej následkom je spravidla povinnosť narušiteľa nahradiť spôsobenú škodu,
  • správnoprávnu zodpovednosť, teda zodpovednosť za priestupky a iné správne delikty, pri ktorej vzniká narušiteľovi povinnosť zaplatiť pokutu,
  • ekologickoprávnu zodpovednosť, kde je najčastejším následkom takéhoto konania povinnosť narušiteľa obnoviť predchádzajúci stav alebo povinnosť vykonať určité kompenzačné opatrenie a
  • trestnoprávnu zodpovednosť, ktorej následkom je vedenie trestného konania voči narušiteľovi a uloženie trestov, ochranných opatrení a v prípade mladistvých narušiteľov výchovných opatrení.

Jednotlivé druhy právnej zodpovednosti sa vo väčšine prípadov navzájom nevylučujú, je ich teda možné uplatniť súčasne. Z jedného skutku, ktorým došlo k narušeniu životného prostredia, tak často môže vzniknúť celý reťazec zodpovednostných vzťahov. V niektorých prípadoch to však neplatí a druhy trestnej zodpovednosti nemôžu pôsobiť paralelne. Ako príklad, kedy takáto kumulácia nie je možná, je možno uviesť vylúčenie možnosti kumulácie trestnoprávnej zodpovednosti a zodpovednosti za priestupok, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 zákona o priestupkoch: "Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin."