Mimosúdne vymáhanie pohľadávok na Slovensku

Naša advokátska kancelária poskytuje záujemcom z celého Slovenska právne služby pri vymáhaní pohľadávok voči slovenským subjektom, pričom v rámci týchto služieb poskytujeme súdne aj mimosúdne vymáhanie pohľadávok. Súdne vymáhanie pohľadávok spočíva v podaní žaloby, resp. návrhu na vydanie platobného rozkazu, zastupovaniu v tomto konaní a následne tiež v iniciovaní exekučného konania.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok spočíva výlučne v príprave a odoslaní predžalobnej výzvy na klientom uvedenú adresu dlžníka a prevzatí prípadnej odpovede od dlžníka. Následne možno tiež poskytovať právne služby pri vypracovaní rôznych právnych dokumentov s tým súvisiacich, napr. uznanie dlhu, dohoda o splátkovom kalendári apod.

Vopred upozorňujeme, že naša advokátska kancelária nikdy nevyvoláva dlžníkom ani ich rodinným príslušníkom s výzvami na úhradu dlhu (komunikácia s dlžníkmi prebieha výlučne písomne). Taktiež za dlžníkmi nechodíme osobne, ani za nimi neposielame "vymáhačov".

Predžalobnou výzvou veriteľ prostredníctvom svojho advokáta vyzýva dlžníka, aby mu v stanovenej lehote uhradil dlh, pričom uvedie, že ak tak dlžník nespraví, bude sa veriteľ domáhať úhrady dlhu súdnou cestou. Predžalobnú výzvu možno zaslať dlžníkovi aj v prípade, že veriteľ v skutočnosti neplánuje podať na súd žalobu (napr. z dôvodu premlčania nároku, z dôvodu pochybností o majetnosti dlžníka a teda vymožiteľnosti nároku apod.).

Máte záujem o právne služby pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávky, tzn. vypracovanie a odoslanie predžalobnej výzvy dlžníkovi? Kedykoľvek nás kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com, telefonicky na čísle 0950 723 390 alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Cena za vypracovanie predžalobnej výzvy a jej odoslanie dlžníkovi je v štandardných prípadoch vo výške 120,- EUR. Službu poskytujeme záujemcom z celého Slovenska (na poskytnutie služieb nie je nevyhnutná osobná návšteva advokátskej kancelárie)

V prípade, že máte záujem nielen o vypracovanie a odoslanie predžalobnej výzvy dlžníkovi, ale aj o kompletné súdne a exekučné vymáhanie pohľadávky, využite našu službu - Vymáhanie dlhov.