Obrana pred vymáhaním pohľadávok 

V prípade, že voči Vám určitá fyzická alebo právnická osoba začala s vymáhaním pohľadávky, pričom Vy túto pohľadávku neuznávate a jej vymáhanie považujete za neoprávnené, je žiadúce sa voči tomuto vymáhaniu ihneď a efektívne brániť

V prípade, že Vám bola doručená predžalobná výzva na úhradu dlhu, je vhodné na ňu reagovať a uviesť dôvody, pre ktoré pohľadávku popierate (neexistencia nároku, premlčanie nároku, apod.). Pokiaľ sú tieto skutočnosti neuznania pohľadávky dôvodné, pravdepodobne dôjde k ukončeniu vymáhania a vyhnete sa tak súdnemu konaniu. Ignorovanie predžalobnej výzvy a nepopretie pohľadávky Vám zároveň môže sťažiť situáciu v súdnom konaní, prípadne môže mať vplyv na to, komu bude priznaný nárok na náhradu trov konania.

Ak Vám bol doručený rovno platobný rozkaz alebo žaloba zo súdu, ktorými si niekto uplatňuje voči Vám neoprávnenú pohľadávku, tu už skutočne je nevyhnutné aktívne a včasné popretie pohľadávky v rámci odporu k platobnému rozkazu alebo vyjadrenia k žalobe.

Ak odpor voči platobnému rozkazu včas nepodáte, platobný rozkaz sa stane právoplatným a vykonateľným. Rovnako ak sa v stanovenej lehote nevyjadríte k žalobe, môže byť vo veci rozhodnuté rozsudkom pre zmeškanie bez nariadenia pojednávania. Neoprávnenú pohľadávku teda už nebudete vedieť účinne poprieť, tzn. to že nárok žalobcu voči Vám nikdy nevznikol, došlo k jeho zániku splnením alebo to, že je dávno premlčaný už nebude nikoho vrátane exekútora zaujímať.

Proti neoprávnenému vymáhaniu pohľadávky je tak potrebné sa včasne a kvalifikovane brániť. Z toho dôvodu je vhodné obrátiť sa na advokáta ihneď po doručení predžalobnej výzvy, resp. ihneď po doručení platobného rozkazu alebo žaloby.

V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb pri obrane pred neoprávneným vymáhaním pohľadávok nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Výška našej odmeny sa určí spravidla podľa zákonnej tarifnej odmeny, tzn. celú odmenu ktorú uhradíte Vám bude v prípade úspechu v spore povinný nahradiť žalobca.