Kedy sa premlčí dlh?

Premlčanie je právny inštitút, ktorý (pri uplatnení námietky premlčania) spôsobuje zánik možnosti autoritatívneho vynútenia povinnosti dlžníka splniť veriteľovi svoj záväzok. Dĺžka premlčacej doby je tak podstatná ako pre dlžníka (ktorý si po jej uplynutí môže uplatniť námietku premlčania a de facto sa tak zbaviť svojej povinnosti plniť) tak aj pre veriteľa, ktorý si musí dať pozor na to, aby si svoj nárok uplatnil na súde pred jej uplynutím.

Samotná dĺžka premlčacej doby potom bude závisieť od druhu a povahy právneho vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. V prípade, že sú ako veriteľ tak aj dlžník fyzické osoby - nepodnikatelia, uplatní sa úprava premlčania podľa Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorej je všeobecná premlčacia doba 3 roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo po prvýkrát vykonať. Rovnako sa takto dlhá premlčacia doba uplatní v prípade ak je jedna zo strán fyzická osoba - nepodnikateľ a druhá strana podnikateľ (spravidla obchodná spoločnosť alebo živnostník). Touto premlčacou doby sa bude riadiť drvivá väčšina záväzkov medzi vyššie uvedenými osobami (napr. nárok na zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar, resp. poskytnutú službu, nárok na vrátenie poskytnutej pôžičky, nárok na vrátenie kúpnej ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, nárok na uhradenie nájomného za prenajatú hnuteľnú či nehnuteľnú vec apod.) Trojročnou premlčacou dobou sa spravuje aj väčšina záväzkov medzi zamestnancom a zamestnávateľom (napr. nárok na vyplatenie mzdy alebo odstupného zamestnancovi, apod.) Pri niektorých právnych vzťahoch medzi vyššie uvedenými osobami sa však táto všeobecná premlčacia doba nepoužije (napr. nárok na náhradu škody, nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárok vyplývajúci zo zmluvy o preprave apod.).

V prípade, že sú obe strany podnikatelia a ich vzájomný právny vzťah sa týka ich podnikateľskej činnosti, uplatní sa úprava premlčania podľa Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej je všeobecná premlčacia doba 4 roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo uplatniť na súde. Aj v právnych vzťahoch medzi podnikateľmi sa bude drvivá väčšina vzťahov spravovať všeobecnou premlčacou dobou. Opäť však existujú určité výnimky.

Obe vyššie uvedené právne úpravy premlčania zároveň ustanovujú rôzne ďalšie podmienky, za splnenia ktorých sa plynutie premlčacej doby prerušuje, resp. začína plynúť nová premlčacia doba či už rovnako dlhá alebo aj dlhšia ako pôvodná.

To, či skutočne došlo alebo nedošlo k premlčaniu dlhu je tak vhodné nechať posúdiť odborne spôsobilej osobe - advokátovi.

Máte záujem o vymáhanie dlhu tak, aby nedošlo k jeho premlčaniu, resp. chcete sa brániť pred vymáhaním dlhu, ktorý je podľa Vášho názoru už premlčaný? Neváhajte nás kedykoľvek KONTAKTOVAŤ a dohodnite si konzultáciu v našej advokátskej kancelárii.