Okamžité skončenie pracovného pomeru

Jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom je tzv. okamžité skončenie pracovného pomeru. Okamžite skončiť pracovný pomer môže zamestnanec aj zamestnávateľ, avšak len vo výnimočných zákonom stanovených prípadoch.


Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom len z nasledujúcich dôvodov:
  • zamestnanec podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu pre zamestnávateľa bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zároveň zamestnávateľ nepreradil zamestnanca do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre zamestnanca vhodnú prácu,
  • zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po ich splatnosti,
  • život alebo zdravie zamestnanca je bezprostredne ohrozené,
  • zamestnanec nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky (tento dôvod sa však uplatní len v prípade ak je zamestnanec mladší ako 18 rokov).

Pracovný pomer so zamestnávateľom môže zamestnanec okamžite skončiť z vyššie uvedených dôvodov najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa dozvedel o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Príklad: V pracovnej zmluve si zamestnávateľ a zamestnanec dohodli, že mzda zamestnanca je splatná k 15. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zamestnanec vykonával pre zamestnávateľ prácu v decembri a vznikol mu nárok na mzdu. Zamestnávateľ zamestnancovi v dohodnutý deň, tzn. k 15. januáru mzdu za december nevyplatil. Ak zamestnávateľ dlžnú mzdu neuhradí zamestnancovi ani do 30. januára, počínajúc 31. januárom tak začína plynúť lehota jedného mesiaca, kedy môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer z dôvodu nevyplatenia mzdy za december.

Bez ohľadu na to, z akého z vyššie uvedených dôvodov zamestnanec okamžite skončil pracovný pomer, vzniká zamestnancovi po okamžitom skončení pracovného pomeru nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.


Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom len z nasledujúcich dôvodov:

  • zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
  • zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu.

Aj v prípade, že je daný niektorý z vyššie uvedených dôvodov, zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou alebo zamestnancom na rodičovskej dovolenke, prípadne s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

Pracovný pomer so zamestnávateľom môže zamestnávateľ okamžite skončiť z vyššie uvedených dôvodov najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru, maximálne však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

Príklad: Zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin dňa 01.05.2021. Zamestnávateľ sa o právoplatnom odsúdení zamestnanca dozvedel dňa 01.08.2021. Zamestnávateľ tak bude môcť okamžite skončiť pracovný pomer do 01.10.2021.

Príklad 2: Zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin dňa 01.05.2021. Zamestnávateľ sa však o právoplatnom odsúdení zamestnanca dozvedel až dňa 02.05.2022. Zamestnávateľ tak už z tohto dôvodu nebude môcť okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom.

Ak dal zamestnávateľ zamestnancovi neplatné okamžité skončenie pracovného pomeru, zamestnanec by mal postupovať podľa nasledujúceho článku - Ako postupovať pri neplatnom skončení pracovného pomeru.


Bez ohľadu na to, či pracovný pomer okamžite končí zamestnanec alebo zamestnávateľ, platí, že okamžité skončenie pracovného pomeru musí byť písomné, musí v ňom byť skutkovo vymedzený dôvod, pre ktorý sa okamžite končí pracovný pomer. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí byť doručené druhej zmluvnej strane v rámci vyššie stanovenej lehoty, pričom pracovný pomer sa končí okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.


V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.