Oprávnenie na realitnú činnosť

23.10.2021, JUDr. Václav Duska ( 01.04.2024 - aktualizovaná výška poplatkov)


Rast cien nehnuteľností, ktorý v Slovenskej republike trvá už niekoľko rokov ma za následok tiež rast provízií realitných kancelárií, ktoré realitné kancelárie získavajú za sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností. Provízie realitných kancelárií totiž spravidla predstavujú určité percento z hodnoty predávaných nehnuteľností. Množstvo ľudí teda v poslednej dobe začína uvažovať nad tým, že by začali podnikať v oblasti realít.

Uvedomujú si to tiež rôzne pofidérne osoby, ktoré na sociálnych sieťach zacielili na záujemcov o podnikanie v oblasti realít a ponúkajú im kurzy a školenia za ceny dosahujúce aj niekoľko tisíc eur, s tým, že len s takýmto vzdelaním môžu záujemcovia v tejto oblasti podnikať. Tieto tvrdenia sa však nezakladajú na pravde.

Na to, aby mohla fyzická alebo právnická osoba vykonávať realitnú činnosť, potrebuje získať živnostenské oprávnenie na živnosť - Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť). Ide o viazanú živnosť, na ktorej získanie je potrebné jej ohlásenie okresnému úradu, uhradenie správneho poplatku vo výške 22 EUR (resp. 11 EUR pri elektronickom ohlásení) a preukázanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie tejto živnosti.

Odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie živnosti Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) je každá fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie ekonomického, právnického, stavebného alebo architektonického smeru. Odborne spôsobilou je zároveň aj osoba s úplným stredným vzdelaním zakončeným maturitnou skúškou, ktorá zároveň absolvovala akreditovaný vzdelávací program v tomto odbore inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva a získala o tom osvedčenie.

V prípade, ak podnikateľ podmienku odbornej spôsobilosti nespĺňa, stále má možnosť prevádzkovať túto živnosť prostredníctvom zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí byť po celú dobu prevádzkovania živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi okrem prípadu, ak je ním v prípade podnikateľa fyzickej osoby - manžel/manželka podnikateľa, podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec a v prípade obchodnej spoločnosti jej spoločník alebo člen.

Pokiaľ teda niekto má záujem podnikať v realitnej činnosti a má (či už sám alebo jeho zodpovedný zástupca) vysokoškolské vzdelanie ekonomického, právnického, stavebného alebo architektonického smeru, absolvovanie vzdelávacieho programu v tomto odbore nie je k takémuto podnikaniu potrebné. Absolvovanie vzdelávacieho programu je taktiež zbytočné pre osoby, ktoré nemajú úplné stredné vzdelanie zakončené maturitnou skúškou, keďže takéto osoby ani po prípadnom absolvovaní vzdelania nemôžu sami podnikať v realitnej činnosti.

Ak však niekto skutočne potrebuje absolvovať vzdelanie v realitnom odbore, je vhodné sa najprv uistiť, že inštitúcia, ktorá vzdelanie v tomto odbore ponúka, je akreditovaná Ministerstvom školstva.

Chcete si založiť obchodnú spoločnosť za účelom prevádzkovania realitnej činnosti alebo podnikať v tomto odbore ako živnostník? Využite služby našej advokátskej kancelárie! Kontaktujte nás emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.