Otázky a odpovede

Otázka:

Kto je partnerom verejného sektora a kedy mu vzniká povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora?

Odpoveď:

Partnerom verejného sektora je vo všeobecnosti akákoľvek fyzická alebo právnická osoba (zo Slovenska alebo aj zo zahraničia), ktorá:

  1. prijíma finančné prostriedky z verejných rozpočtov, z európskych fondov, od právnických zriadených zákonom, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc nad rámec zákonom stanovených limitov,

  2. prijíma plnenie od štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom, od verejného podniku alebo od zdravotnej poisťovne nad rámec zákonom stanovených limitov,

  3. uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní,

  4. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti so zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenou so zdravotnou poisťovňou a prijíma plnenia nad rámec zákonom stanovených limitov,

  5. sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu (napr. zdravotná poisťovňa)

  6. je postupníkom pohľadávky vo výške nad rámec zákonom stanovených limitov voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom alebo jej má byť takáto pohľadávka plnená z iného právneho titulu,

  7. priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa bodov 1. až 4. tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť so zreteľom na všetky okolnosti, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou, na základe ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.

Partnerom verejného sektora teda môžu byť nielen podnikatelia, ale aj súkromné osoby.

Ak je niekto partnerom verejného sektora, musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. Nie každá osoba, ktorá však spĺňa niektorú z vyššie uvedených definícií je skutočne partnerom verejného sektora. Výnimky z naplnenia definície partnera verejného sektora upravuje Zákon o registri partnerov verejného sektora.

Potrebujete sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora? Využite služby našej advokátskej kancelárie. Informácie o podmienkach poskytnutia tejto služby sú dostupné na stránke - Zápis do Registra partnerov verejného sektora