Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Naša advokátska kancelária ponúka svojim súčasným aj budúcim klientom zápis do Registra partnerov verejného sektora a výkon funkcie oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Táto služba je určená najmä podnikateľom - fyzickým aj právnickým osobám, a to takým, ktorí:

  • prijímajú finančné prostriedky z verejných zdrojov (štátny rozpočet, z rozpočet štátneho účelového fondu, z rozpočet verejnoprávnej inštitúcie, rozpočet obce, rozpočet vyššieho územného celku, európske fondy, rozpočet právnickej osoby zriadenej zákonom, zdroje verejného podniku, zdroje zdravotnej poisťovne)
  • prijímajú štátnu pomoc,
  • prijímajú majetok od štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom, od verejného podniku alebo od zdravotnej poisťovne,

a to v prípade ak hodnota prijímaných finančných prostriedkov alebo hodnota prijímaného majetku prevyšuje zákonom stanovený limit. V takom prípade majú vyššie uvedené subjekty povinnosť nechať sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora.

Finančný limit je v prípade jednorazového plnenia Zákonom o registri partnerov verejného sektora stanovený vo výške 100.000,- EUR a v prípade opakujúceho sa plnenia vo výške 250.000,- EUR.

Ak pri uzatváraní zmluvy ešte nie je zrejmé, v akej výške má byť plnenie poskytnuté, a teda či hodnota plnenia prekročí uvedené finančné limity, vzniká povinnosť zápisu až v okamihu pred poskytnutím tej časti plnenia, ktorou už dôjde k prekročeniu uvedených limitov. Takáto situácia môže napríklad nastať ak je výška plnenia závislá od počtu odpracovaných hodín apod.

Pokiaľ už v čase uzatvorenia zmluvy je zrejmé, že výška plnenia prekročí vyššie uvedené finančné limity, vzniká povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora ešte pred uzavretím takejto zmluvy. Subjekt verejnej správy je povinný si pred uzavretím takejto zmluvy overiť, či druhá zmluvná strana je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora. Ak sa plnenie neposkytuje na základe zmluvy, ale napríklad základe rozhodnutia orgánu verejnej správy, vzniká povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora taktiež ešte pred vydaním tohto rozhodnutia.

Túto službu poskytujeme zároveň aj takým podnikateľom, ktorí síce nemajú povinnosť nechať sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora, ale robia tak na báze dobrovoľnosti (napr. ak to od nich požaduje obchodný partner alebo ak by sa v budúcnosti chceli uchádzať o plnenia z rozpočtov, či majetok v hodnotách presahujúce limity).


V prípade, že máte záujem o zápis do Registra partnerov verejného sektora prostredníctvom našej advokátskej kancelárie ako oprávnenej osoby tak nás neváhajte kontaktovať.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za podanie návrhu na zápis do Registra partnerov verejného sektora je v bežných prípadoch 150,- EUR a výška odmeny za výkon funkcie oprávnenej osoby je 120,- EUR za kalendárny rok (za kalendárny rok, v ktorom došlo k registrácii sa táto odmena neplatí). V prípade zložitejších vlastníckych alebo riadiacich štruktúr partnera verejného sektora môže byť požadovaná výška odmeny vyššia.