Predžalobná výzva

Predžalobná výzva je právny úkon, ktorým budúci žalobca vyzýva budúceho žalovaného, aby spravidla niečo vykonal alebo naopak aby sa niečoho zdržal s tým, že ak sa budúci žalovaný nezachová v súlade s pokynom uvedeným vo výzve, bude sa žalobca domáhať tohto konania súdnou cestou. Ide o fakultatívny úkon, teda neodoslanie predžalobnej výzvy nie je nevyhnutným predpokladom na podanie žaloby a úspech v súdnom spore.

Aj napriek tomu, že ide o fakultatívny právny úkon, odoslanie predžalobnej výzvy spravidla odporúčam (s výnimkou prípadov, kedy hrozí premlčanie nároku, zmarenie budúcej exekúcie apod.), nakoľko vždy existuje šanca, že budúci žalovaný sa dobrovoľne zachová v súlade s predžalobnou výzvou, a teda je tu šanca vyhnúť sa často zdĺhavým súdnym konaniam.

Predžalobná výzva sa vyhotovuje najčastejšie pri peňažných záväzkoch, tzn. spravidla sa ňou dlžník vyzýva na úhradu už splatného dlhu, ale vyhotovuje sa aj pri akýchkoľvek iných žalobách podľa Civilného sporového poriadku, dokonca aj pri niektorých návrhoch na začatie konania pri mimosporových konaniach (napr. v konaní o zosúladenie zapísaných údajov v obchodnom registri).

Predžalobnú výzvu možno zaslať aj v prípade, že odosielateľ v skutočnosti neplánuje z akýchkoľvek dôvodov podať na súd žalobu (či už z dôvodu premlčania nároku, z dôvodu vysokých nákladov na súdne konanie a pochybnostiach o vymožiteľnosti nároku apod.). Možno ju teda tiež brať len ako posledný pokus odosielateľa dosiahnuť svoj zámer pred tým, než sa zmieri, že tento zámer nedosiahne.

Je vhodné, aby sa budúci žalobca pri vypracovaní a zaslaní predžalobnej výzvy budúcemu žalovanému nechal zastúpiť advokátom. Predžalobná výzva, ktorú vyhotoví a odošle budúcemu žalovanému advokát, má totiž na tieto osoby často ďaleko vyššie presvedčovacie účinky, než keď ju zašle priamo žalobca.
Potrebujete vypracovať a odoslať budúcemu žalovanému predžalobnú výzvu? Využite služby našej advokátskej kancelárie! V prípade, že chcete, aby sme Vás zastúpili len vo veci vypracovania a odoslania predžalobnej výzvy, je cena za takúto službu spravidla 150,- EUR.

V prípade, že máte záujem nielen o vypracovanie a odoslanie predžalobnej výzvy dlžníkovi, ale aj o kompletné súdne a exekučné vymáhanie pohľadávky, využite našu službu - Vymáhanie dlhov.


V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.