Predžalobná výzva

Predžalobná výzva je právny úkon, ktorým budúci žalobca vyzýva budúceho žalovaného, aby spravidla niečo vykonal alebo naopak aby sa niečoho zdržal s tým, že ak sa budúci žalovaný nezachová v súlade s pokynom uvedeným vo výzve, bude sa žalobca domáhať tohto konania súdnou cestou. Ide o fakultatívny úkon, teda neodoslanie predžalobnej výzvy nie je nevyhnutným predpokladom na podanie žaloby a úspech v súdnom spore.

Aj napriek tomu, že ide o fakultatívny právny úkon, odoslanie predžalobnej výzvy spravidla odporúčame (s výnimkou prípadov, kedy hrozí premlčanie nároku, zmarenie budúcej exekúcie apod.), nakoľko stále existuje šanca, že budúci žalovaný sa dobrovoľne zachová v súlade s predžalobnou výzvou, a teda je tu možnosť vyhnúť sa často zdĺhavým súdnym konaniam.

Predžalobná výzva sa vyhotovuje najčastejšie pri peňažných záväzkoch, tzn. spravidla sa ňou dlžník vyzýva na úhradu už splatného dlhu, ale vyhotovuje sa aj pri akýchkoľvek iných žalobách podľa Civilného sporového poriadku, dokonca aj pri niektorých návrhoch na začatie konania pri mimosporových konaniach (napr. v konaní o zosúladenie zapísaných údajov v obchodnom registri).

Predžalobnú výzvu možno zaslať aj v prípade, že odosielateľ v skutočnosti neplánuje z akýchkoľvek dôvodov podať na súd žalobu (či už z dôvodu premlčania nároku, z dôvodu vysokých nákladov na súdne konanie a pochybnostiach o vymožiteľnosti nároku apod.). Možno ju teda tiež brať len ako posledný pokus odosielateľa dosiahnuť splnenie záväzku.

Odporúčame, aby sa budúci žalobca pri vypracovaní a zaslaní predžalobnej výzvy budúcemu žalovanému nechal zastúpiť advokátom. Predžalobná výzva, ktorú vyhotoví a budúcemu žalovanému odošle advokát, má totiž na tieto osoby často vyššie presvedčovacie účinky, než keď ju odošle priamo žalobca.

Máte záujem o vypracovanie a odoslanie predžalobnej výzvy? Využite služby našej advokátskej kancelárie! V prípade, že chcete, aby služba spočívala len vo vypracovaní a odoslaní predžalobnej výzvy dlžníkovi, je cena za takúto službu spravidla vo výške 120 EUR.

Službu poskytujeme záujemcom z celého Slovenska (na poskytnutie tejto služby nie je potrebné osobne navštíviť advokátsku kanceláriu, všetko vieme vybaviť aj na diaľku).

V prípade záujmu o službu alebo o cenovú ponuku nás kedykoľvek kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0950 723 390, taktiež môžete využiť kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Ak máte záujem nielen o vypracovanie a odoslanie predžalobnej výzvy dlžníkovi, ale aj o kompletné súdne a exekučné vymáhanie pohľadávky, využite našu službu - Vymáhanie dlhov.