Usmrtenie spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu

11.05.2024, JUDr. Václav Duska

S účinnosťou od 01.05.2023 bol do Trestného zákona pridaný nový trestný čin Usmrtenie spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu, ktorým sa napravil nežiadúci stav, kedy bolo možné v niektorých prípadoch zabiť cudzie zviera bez toho, aby sa táto osoba dopustila akéhokoľvek trestného činu. Na tento nedostatok právnej úpravy sme upozorňovali v článku - Zabitie cudzieho zvieraťa nemusí byť trestným činom

Od 01.05.2023 je teda konanie, kedy niekto bez primeraného dôvodu podľa osobitného predpisu usmrtí spoločenské zviera, trestné. Rovnako trestným je aj konanie, kedy sa z usmrteného spoločenského zvieraťa vyrába produkt živočíšneho pôvodu alebo živočíšny vedľajší produkt, obchoduje s ním alebo ho inak scudzí.

Spoločenským zvieraťom pre účely tohto trestného činu je výlučne pes, mačka alebo fretka. Vo vzťahu k žiadnemu inému živočíšnemu druhu sa teda tohto trestného činu nedá dopustiť. Je pritom irelevantné, či k zabitiu zvieraťa bez primeraného dôvodu dôjde vo vzťahu k vlastnému alebo cudziemu zvieraťu, v oboch prípadoch bude takéto konanie trestné.

Osobitným predpisom, ktorý stanovuje primerané dôvody, kedy je možné zviera usmrtiť je Zákon o veterinárnej starostlivosti. Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je v zmysle tohto zákona napríklad prípad nutnej obrany a krajnej núdze, usmrtenie nechceného zvieraťa veterinárnym lekárom, ak pre zviera nie je možné zabezpečiť náhradnú starostlivosť alebo bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej choroby, závažného alebo rozsiahleho poranenia alebo z dôvodu jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie spojené s nepretržitou bolesťou alebo utrpením.

Na spáchanie trestného činu Usmrtenie spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu sa vyžaduje úmyselné zavinenie. Situácia, kedy je spoločenské zviera usmrtené z nedbanlivosti alebo bez zavinenia, teda nenaplní znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu.

V prípade naplnenia znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na 3 roky. Trestom odňatia slobody na 1 rok až 5 rokov sa potrestá páchateľ ak sa skutku dopustí na viacerých zvieratách, verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti, z osobitného motívu, alebo v prípade, ak bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch už za takýto čin odsúdený.