Veci vylúčené z exekúcie

V exekučnom konaní voči dlžníkovi je súdny exekútor oprávnený nariadiť predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí vo vlastníctve dlžníka za účelom získania peňažných prostriedkov potrebných na uspokojenie pohľadávky veriteľa - oprávneného.

Niektoré veci sú však z exekúcie vylúčené a nie je možný ich predaj v exekúcii. Ide o nasledovné veci:

  • bežné oblečenie, bielizeň a obuv dlžníka (musí ísť o bežné veci, ak by išlo o oblečenie či obuv presahujúce rámec bežnosti, tak by na ne bolo možné viesť exekúciu, rovnako by exekúcia mohla byť vedená na tovar vyrobený dlžníkom krajčírom, resp. dlžníkom výrobcom obuvi),
  • vybavenie domácnosti, a to konkrétne posteľ, na ktorej spí povinný alebo člen jeho rodiny, stôl, stoličky v počte zodpovedajúcom počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač (nariadiť predaj vybavenia domácnosti teda možno napríklad v prípade televízora, sušičky, umývačky riadu apod.)
  • domáce zvieratá (nie však na také domáce zvieratá ktoré slúžia na podnikanie, teda napríklad psy, mačky, papagáje apod. ak ide o chovnú stanicu),
  • veci slúžiace na plnenie pracovných úloh dlžníka alebo na jeho podnikanie do výšky 331,94 EUR (môže ísť napríklad o starší či lacnejší počítač povinného ak ho používa na podnikanie alebo prácu),
  • zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré dlžník potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu (tzn. invalidný vozík, barle apod.)
  • veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru,
  • osobné motorové vozidlo dlžníka fyzickej osoby, ktoré dlžník potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti,
  • snubný prsteň a obrúčka,
  • peniaze v hotovosti do výšky 165,- EUR,
  • študijná literatúra a hračky.

V prípade, že dlžníkom je podnikateľ hospodáriaci na pôde, sú z exekúcie vylúčené tiež akékoľvek veci, ktorých predajom by bolo ohrozené riadne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy alebo zachovanie plynulej prevádzky rastlinnej a živočíšnej výroby a chovné zvieratá - dojnice, vysokoteľné jalovice, plemenné býky, plemenné prasnice, plemenné kance, bahnice a plemenné barany.

Z exekúcie sú tiež vylúčené podiely sporiteľov na majetku v dôchodkovom fonde1 a podiely účastníkov na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zodpovedajúce výške príspevkov zamestnávateľa zaplatených za tohto účastníka a výnosov z ich investovania.

Zároveň nie je možné viesť exekúciu na tie veci, ktoré sú zabezpečené záložným právom tretej osoby (teda osoby odlišnej od oprávneného), a to za predpokladu, že táto osoba nedá k takejto exekúcii súhlas.


Máte záujem o právne služby našej advokátskej kancelárie? - Kontakt.