Nárok darcu na vrátenie daru od obdarovaného

04.05.2022, JUDr. Václav Duska

V praxi dochádza pomerne často k situácii, že darca, ktorý darovacou zmluvou bezodplatne previedol svoj majetok na príbuzného si to v budúcnosti (či už z dôvodu správania sa obdarovaného k nemu alebo z iného dôvodu) rozmyslí a chce tento darovaný majetok naspäť. Nárok na vrátenie daru však darca má len vo výnimočných prípadoch.

V zmysle ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka platí, že vrátenia daru sa môže darca domáhať, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Je pritom nepodstatné o akého člena rodiny darcu ide. Ak napríklad darca daruje majetok jednému zo svojich synov, a ten sa bude správať ku svojmu bratovi (inému synovi darcu) tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy, aj v takom prípade vzniká darcovi právo domáhať sa vrátenia daru.

Takéhoto správania sa pritom musí dopustiť samotný obdarovaný. Na vznik práva darcu domáhať sa vrátenia daru nepostačuje ak sa takého správania voči darcovi alebo členom jeho rodiny dopustí napr. manžel obdarovaného alebo jeho potomok.

Na to, aby bolo možné správanie sa obdarovaného k darcovi či členovi jeho rodiny považovať za také, ktorým sa hrubo porušujú dobré mravy, musí takéto správanie dosahovať značnú intenzitu alebo sústavnosť. Najčastejšie teda pôjde o situácie, kedy sa obdarovaný dopustí voči darcovi a členom jeho rodiny fyzického násilia, hrubých urážok, neposkytnutia nevyhnutnej pomoci, krádeže, vysťahovania z darovanej nehnuteľnosti apod. Hrubým porušením dobrých mravov však naopak nie je napr. obyčajná nevďačnosť obdarovaného, následný predaj darovaného majetku inej osobe či pravidelné nenavštevovanie darcu.

Pokiaľ sa teda obdarovaný zachoval k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušil dobré mravy, vzniká darcovi právo požadovať od obdarovaného vrátenie daru. Toto právo darcu sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe od okamihu, kedy dôjde k takémuto správaniu zo strany obdarovaného. Ak však následne dôjde k ďalšiemu konaniu, ktoré má charakter hrubého porušenia dobrých mravov pri správaní voči darcovi a členom jeho rodiny, plynie darcovi nová premlčacia doba.

Pokiaľ teda darca hodlá využiť svoje právo na vrátenie daru, musí adresovať obdarovanému prejav vôle, v ktorom uvedie, že odvoláva darovanie, resp. vyzýva obdarovaného na vrátenie daru ako aj uvedenie dôvodov, v ktorých darca vidí hrubé porušenie dobrých mravov zo strany obdarovaného. Hoci to zákon výslovne neustanovuje, je žiadúce, aby takýto úkon adresoval darca obdarovanému písomne.

Už na základe doručenia tohto jednostranného právneho úkonu dochádza k zániku darovacieho vzťahu a darca sa stáva opätovne vlastníkom daru. Od tohto okamihu sa tak darca môže domáhať vydania hnuteľného daru, resp. vypratania nehnuteľnosti. V prípade nehnuteľnosti však na zápis zmeny vlastníka v katastri nehnuteľností späť z obdarovaného na darcu len samotné odvolanie daru nestačí. Na zápis zmeny vlastníka nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností potrebná súčinnosť obdarovaného. Ak však obdarovaný odmietne poskytnúť darcovi takúto súčinnosť, bude nevyhnutné podať na súd žalobu o určenie vlastníckeho práva k darovanej nehnuteľnosti.

Ak k odvolaniu daru dôjde až po tom, ako obdarovaný vlastnícke právo k daru prevedie na inú osobu, je obdarovaný povinný poskytnúť darcovi len peňažnú náhradu podľa zásad o vydávaní bezdôvodného obohatenia.

Máte záujem o právne služby v oblasti vrátenia daru? Chcete sa domáhať vrátenia daru, resp. brániť sa pred požiadavkou darcu na vrátenie daru? Kedykoľvek nás kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.