Vyjadrenie k žalobe

Bola voči Vám podaná žaloba, pričom Vy nárok žalobcu uplatnený v žalobe neuznávate alebo s ním nesúhlasíte? Využite služby našej advokátskej kancelárie pri obrane v súdnom konaní.

V prípade, že nesúhlasíte s nárokom, ktorý si voči Vám žalobca uplatnil svojou žalobou, je nevyhnutné sa voči takejto žalobe ihneď a efektívne brániť, a to už v rámci prvého vyjadrenia k žalobe. Ak sa totiž k žalobe, ktorou Vás niekto žaluje o zaplatenie určitej sumy alebo splnenie akejkoľvek inej povinnosti, nevyjadríte v súdom stanovenej lehote, môže konajúci súd o žalobe rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie, a to aj bez toho, aby vo veci nariadil pojednávanie.

Takýto rozsudok pre zmeškanie už potom nie je možné zvrátiť popretím nároku žalobcu, tzn. to že je nárok žalobcu premlčaný, že zanikol splnením alebo dokonca ani nikdy platne nevznikol už nebude prvostupňový súd, odvolací súd ani exekútora vôbec zaujímať.

Taktiež už v rámci prvotného vyjadrenia k žalobe je potrebné predložiť konajúcemu súdu všetky dôkazy, ktorými žalovaný vie preukázať nedôvodnosť žaloby. V opačnom prípade totiž hrozí aplikácia sudcovskej koncentrácie konania, a teda súd na takto oneskorene predložené dôkazy už v následnom konaní nemusí prihliadať.

Obrana pred žalobou teda musí byť už od prvého momentu kvalifikovaná a efektívna. Vyjadrenie k žalobe je zásadným procesným úkonom, ktorý má vplyv na celé súdne konanie a v prípade nevhodnosti zvolenej procesnej obrany už nemusí byť v ďalšom priebehu súdneho konania možná náprava tohto stavu. Z toho dôvodu je vhodné nechať sa v súdnom konaní zastúpiť advokátom ihneď po doručení žaloby, tak aby samotné vyjadrenie k žalobe vypracoval priamo advokát.

Bola Vám doručená žaloba alebo platobný rozkaz, s ktorým nesúhlasíte? Využite služby našej advokátskej kancelárie! Služby poskytujeme v rámci celého Slovenska.

Výška odmeny advokátskej kancelárie pri obrane v súdnom konaní sa určuje spravidla podľa ustanovení vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o tarifnej odmene, tzn. celú odmenu, ktorú zaplatíte našej advokátskej kancelárii, Vám v prípade úspechu v súdnom spore bude povinný nahradiť žalobca.

V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb pri obrane v súdnom konaní nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.