Vymáhanie faktúr

Prakticky každý podnikateľ zažije v priebehu svojej podnikateľskej činnosti situáciu, keď mu niektorý odberateľ neuhradí riadne a včas faktúru, ktorou bol uplatnený nárok na zaplatenie ceny za dodaný tovar, resp. ceny za poskytnuté služby. Naša advokátska kancelária poskytuje podnikateľom z celého Slovenska kvalifikované právne služby pri vymáhaní faktúr po splatnosti.

Odmena advokátskej kancelárie za právne služby pri vymáhaní faktúr sa spravidla riadi zákonnou tarifnou odmenou (a to z hodnoty vymáhanej faktúry). Požitie tarifnej odmeny má za následok, že všetko, čo zaplatíte našej advokátskej kancelárii, Vám bude po úspechu v súdnom spore povinný nahradiť dlžník spolu s Vašou pohľadávkou. Pri vysokých pohľadávkach je možná dohoda o tom, že za úkony právnej služby budete priebežne uhrádzať len zníženú tarifnú odmenu, pričom zostatok zákonnej tarifnej odmeny sa dofakturuje až po tom ako dôjde k úspešnému vymoženiu pohľadávky.

Vymáhanie faktúr vykonávame mimosúdne - odoslaním predžalobnej výzvy dlžníkovi, súdne - podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu a zastupovaním v tomto súdnom konaní. Pokiaľ dlžník neuhradí svoj dlh ani po vykonateľnosti súdneho rozhodnutia, pokračujeme vo vymáhaní faktúr v exekučnom konaní.

MÁTE FAKTÚRU PO SPLATNOSTI? VYUŽITE NAŠE PRÁVNE SLUŽBY!

Kedykoľvek nás môžete kontaktovať emailom na adresu advokatduska@gmail.com, prostredníctvom kontaktného formulára na stránke KONTAKT alebo telefonicky na čísle 0950 723 390.