Čo s nezaplatenou faktúrou?

Máte faktúru po splatnosti? Naša advokátska kancelária poskytuje podnikateľom profesionálne právne služby pri vymáhaní pohľadávok, respektíve pri obrane pred vymáhaním pohľadávok, neváhajte nás kedykoľvek KONTAKTOVAŤ. Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia tejto právnej služby nájdete na nasledujúcom odkaze.

Pravdepodobne každý podnikateľ sa v priebehu svojej podnikateľskej činnosti dostane do situácie, keď mu niektorý z jeho odberateľov (iných podnikateľov) neuhradí riadne a včas cenu za dodaný tovar, resp. cenu za poskytnuté služby. Aké má podnikateľ v prípade nezaplatenia ním vystavenej faktúry nároky a ako by mal postupovať za účelom vymoženia svojej pohľadávky?

Vo všeobecnosti platí, že odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi cenu za dodaný tovar alebo poskytnuté služby v lehote, ktorú si dodávateľ a odberateľ dojednali v zmluve. Pokiaľ však splatnosť ceny v zmluve dojednaná nebola, je cena splatná najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu - faktúry alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Až uplynutím vyššie uvedenej lehoty sa teda dlh odberateľa stáva skutočne splatným (bez ohľadu na to, že si dodávateľ dá do faktúry jednostranne určenú kratšiu lehotu splatnosti faktúry).

V prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry, vzniká dodávateľovi popri nároku na zaplatenie istiny dlžnej sumy tiež nárok požadovať od odberateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to vo výške dohodnutej v zmluve. Ak výška úrokov z omeškania nebola v zmluve dohodnutá, tak sa určí podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. K dnešnému dňu sú takto stanovené úroky z omeškania vo výške 9 % ročne z dlžnej sumy.

Popri úrokoch z omeškania vzniká dodávateľovi pri omeškaní odberateľa aj nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktorej výška je taktiež stanovená vyššie uvedeným nariadením vlády, a to v sume 40,- EUR. V prípade, že omeškaním odberateľa vznikne dodávateľovi škoda, nie je vylúčený ani vznik nároku na náhradu škody, a to v prípade, že vzniknutá škoda nie je krytá úrokmi z omeškania a paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky.

Po tom, čo sa tak odberateľ dostane do omeškania so zaplatením faktúry, si tak dodávateľ môže všetky vyššie uvedené nároky uplatniť súdnou cestou. Ešte pred samotným podaním žaloby však možno odporučiť poslať odberateľovi tzv. predžalobnú výzvu, v ktorej dodávateľ odberateľa vyzve na úhradu celej dlžnej sumy pozostávajúcej z istiny, úrokov omeškania a paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a zároveň ho upozorní na to, že inak si bude svoju pohľadávku uplatňovať súdnou cestou. Zaslanie takejto predžalobnej výzvy odberateľovi je len dobrovoľné a nie povinné. Jej účelom je najmä vyhnúť sa súdnemu konaniu, v ktorom dodávateľovi vzniknú náklady spočívajúce minimálne v úhrade súdneho poplatku. Odporúčam, aby takúto predžalobnú výzvu zaslal menom dodávateľa už advokát, ktorý Vás bude zastupovať pri vymáhaní, nakoľko predžalobná výzva zaslaná advokátom má na dlžníkov ďaleko vyššie presvedčovacie účinky.

Pokiaľ odberateľ neuhradí dlžnú sumu ani po uplynutí lehoty uvedenej v predžalobnej výzve, je potrebné vymáhať svoj nárok súdnou cestou. Tu si je potrebné dať pozor najmä na to, aby v čase začatia súdneho konania ešte nedošlo k premlčaniu nároku. Z hľadiska rýchlosti a hospodárnosti možno odporučiť, aby si dodávateľ svoj nárok uplatnil v tzv. upomínacom konaní, ktoré uskutočňuje Okresný súd Banská Bystrica. Návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní sa podáva elektronicky a nemusí obsahovať všetky náležitosti, ktoré by inak musela obsahovať žaloba, resp. návrh na vydanie platobného rozkazu v klasickom súdnom konaní. Výška poplatku sa za podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní znižuje na polovicu, teda na 3 % z hodnoty predmetu sporu (pozn. za určitých podmienok sa však aj v bežnom súdnom konaní znižuje výška súdneho poplatku na polovicu, čím sa táto výhoda upomínacieho konania stráca). Najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa odoslania riadneho návrhu a zaplatenia súdneho poplatku by mal Okresný súd Banská Bystrica vydať platobný rozkaz a zaslať ho dlžníkovi, ktorý bude mať 15 dní na podanie odporu. Ak dlžník odpor nepodá, stáva sa platobný rozkaz vykonateľným a možno na jeho základe viesť voči dlžníkovi exekúciu.

Máte faktúru po splatnosti? Naša advokátska kancelária poskytuje podnikateľom profesionálne právne služby pri vymáhaní pohľadávok, respektíve pri obrane pred vymáhaním pohľadávok, neváhajte nás kedykoľvek KONTAKTOVAŤ. Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia tejto právnej služby nájdete na nasledujúcom odkaze.