Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Pravdepodobne každý podnikateľ sa v priebehu svojej podnikateľskej činnosti dostane do situácie, keď mu niektorý z jeho odberateľov (iných podnikateľov) neuhradí riadne a včas faktúru za dodaný tovar alebo poskytnuté služby.

Vo všeobecnosti platí, že odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi cenu za dodaný tovar alebo poskytnuté služby v lehote, ktorú si dodávateľ a odberateľ dohodli v zmluve. Pokiaľ však splatnosť ceny v zmluve dohodnutá nebola, je cena splatná najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu - faktúry alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Až uplynutím tejto lehoty sa teda dlh odberateľa stáva skutočne splatným (bez ohľadu na to, že si dodávateľ dá do faktúry jednostranne určenú kratšiu lehotu splatnosti faktúry).

V prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry, vzniká dodávateľovi popri nároku na zaplatenie istiny dlžnej sumy tiež nárok požadovať od odberateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to vo výške dohodnutej v zmluve. Ak výška úrokov z omeškania nebola v zmluve dohodnutá, tak sa určí podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky.

Popri úrokoch z omeškania vzniká dodávateľovi v obchodno-právnych vzťahoch aj nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktorej výška je taktiež stanovená nariadením vlády, a to v sume 40 EUR.

Po tom, ako sa odberateľ dostane do omeškania so zaplatením faktúry, si tak dodávateľ môže všetky vyššie uvedené nároky uplatniť súdnou cestou. Ešte pred samotným podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu je vhodné (nie však povinné) za účelom mimosúdneho vyriešenia sporu najprv odoslať dlžníkovi predžalobnú výzvu.

Odporúčame, aby sa dodávateľ pred súdnym vymáhaním pohľadávky obrátil na advokáta. Advokát jednak posúdi samotný nárok, tzn. posúdi či je nárok na zaplatenie dlžnej sumy dôvodný a splatný, posúdi Vašu dôkaznú situáciu, preverí dlžníka vo verejných registroch za účelom overenia prípadnej vymožiteľnosti pohľadávky a následne sa tak budete môcť kvalifikovane rozhodnúť, či sa do vymáhanie skutočne pustíte.

Máte faktúru po splatnosti? Využite služby našej advokátskej kancelárie. Na poskytnutie služieb nie je nutná osobná návšteva advokátskej kancelárie, teda služby poskytujeme klientom z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie pri vymáhaní neuhradených faktúr sa určuje spravidla podľa zákonnej tarifnej odmeny (a to z hodnoty vymáhanej pohľadávky), tzn. celú odmenu, ktorú zaplatíte našej advokátskej kancelárii, Vám v prípade úspechu v súdnom spore, bude povinný zaplatiť dlžník.

Pri vyšších pohľadávkach je zároveň možné dohodnúť sa s nami na tom, že budete za úkony uhrádzať len časť tarifnej odmeny a zvyšok odmeny sa uhradí až po úspešnom vymožení dlhu a tejto odmeny od dlžníka. Pošlite nám emailom predmetnú faktúru a my Vám následne uvedieme konkrétne informácie o podmienkach poskytnutia služieb pri jej vymáhaní.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com, telefonicky na čísle 0950 723 390 alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.