Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Naša advokátska kancelária ponúka svojim súčasným aj budúcim klientom - podnikateľom právne služby pri vymáhaní nezaplatených faktúr, resp. vymáhaní iných peňažných nárokov (pre informácie o vymáhaní pohľadávok z občianskoprávnych vzťahov kliknite na nasledujúcu stránku).

Pravdepodobne každý podnikateľ sa v priebehu svojej podnikateľskej činnosti dostane do situácie, keď mu niektorý z jeho odberateľov neuhradí cenu za dodaný tovar, resp. poskytnuté služby. Tento článok sa v stručnosti zaoberá tým, aké má podnikateľ nároky v prípade nezaplatenia ním vystavenej faktúry a ako by mal postupovať za účelom vymoženia svojej pohľadávky.

Vo všeobecnosti je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi cenu za dodaný tovar alebo poskytnuté služby v lehote, ktorú si dodávateľ a odberateľ dojednali v zmluve. Pokiaľ však splatnosť ceny v zmluve dojednaná nebola, je cena splatná najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu - faktúry alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Ak bola dohodnutá prehliadka dodaného tovaru, resp. poskytnutých služieb, za účelom zistenia či dodávateľ plnil riadne, je odberateľ povinný cenu zaplatiť najneskôr do 30 dní od skončenia prehliadky. Ak odberateľ nezaplatí cenu riadne vo vyššie uvedenej lehote, dostáva sa do omeškania.

V prípade omeškania odberateľa s plnením svojho peňažného záväzku, vzniká dodávateľovi popri nároku na zaplatenie dlžnej sumy tiež nárok požadovať od odberateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to vo výške dohodnutej v zmluve. Ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá zmluvne, tak sa určí podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. K dnešnému dňu sú takto stanovené úroky z omeškania vo výške 9 % ročne z dlžnej sumy. Popri úrokoch z omeškania vzniká dodávateľovi pri omeškaní odberateľa aj nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktorej výška je taktiež stanovená predmetným nariadením vlády, a to v sume 40,- EUR. V prípade, že omeškaním odberateľa vznikne dodávateľovi škoda, nie je vylúčený ani vznik nároku na jej náhradu, a to v prípade, že táto škoda nie je krytá úrokmi z omeškania a paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky.

Po tom, čo sa tak odberateľ dostane s omeškania so zaplatením faktúry, si tak dodávateľ môže všetky vyššie uvedené nároky uplatniť súdnou cestou. Ešte pred samotným podaním žaloby však možno odporučiť poslať odberateľovi tzv. predžalobnú výzvu, v ktorej dodávateľ odberateľa vyzve na úhradu celej dlžnej sumy pozostávajúcej z istiny, úrokov omeškania a paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a zároveň ho upozorní, že inak si bude svoju pohľadávku uplatňovať súdnou cestou. Zaslanie takejto predžalobnej výzvy odberateľovi je len dobrovoľné a nie povinné. Jej účelom je najmä vyhnúť sa súdnemu konaniu, v ktorom dodávateľovi vzniknú náklady spočívajúce minimálne v úhrade súdneho poplatku. Výsledok súdneho konania pritom taktiež nie je nikdy istý. Z toho dôvodu je zaslanie predžalobnej výzvy žiadúce. Možno tiež odporučiť, aby takúto predžalobnú výzvu zaslal menom dodávateľa advokát, nakoľko predžalobná výzva zaslaná advokátom má na dlžníkov ďaleko vyššie presvedčovacie účinky než predžalobná výzva zasielaná priamo veriteľom.

Pokiaľ odberateľ neuhradí dlžnú sumu ani po uplynutí lehoty uvedenej v predžalobnej výzve, je potrebné vymáhať nárok súdnou cestou. Tu si je potrebné dať pozor najmä na to, aby v čase začatia súdneho konania ešte nedošlo k premlčaniu nároku. Z hľadiska rýchlosti a hospodárnosti možno odporučiť, aby si dodávateľ svoj nárok uplatnil v tzv. upomínacom konaní, ktoré uskutočňuje Okresný súd Banská Bystrica. Návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní sa podáva elektronicky a nemusí obsahovať všetky náležitosti, ktoré by inak musela obsahovať žaloba, resp. návrh na vydanie platobného rozkazu v klasickom súdnom konaní. Výška poplatku sa za podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní znižuje na polovicu, teda na 3 % z hodnoty predmetu sporu (pozn. za určitých podmienok sa však aj v bežnom súdnom konaní znižuje výška súdneho poplatku na polovicu, čím sa táto výhoda upomínacieho konania stráca). Najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa odoslania riadneho návrhu a zaplatenia súdneho poplatku Okresný súd Banská Bystrica vydá platobný rozkaz a zašle ho dlžníkovi.

Nezaplatili Vám faktúru? Nenechajte svoj nárok premlčať a využite služby našej advokátskej kancelárie!

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie pri vymáhaní nezaplatených faktúr a iných peňažných nárokov z podnikateľských vzťahov bude spravidla určená podľa ustanovení vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o tarifnej odmene (a to z hodnoty vymáhanej pohľadávky), tzn. celú odmenu, ktorú zaplatíte našej advokátskej kancelárii, Vám v ideálnom prípade (úspech v súdnom spore a následné dobrovoľné splnenie nároku, resp. vymoženie nároku v exekučnom konaní) nahradí spolu so zaplateným súdnym poplatkom po právoplatnosti súdneho rozhodnutia odberateľ. Výška odmeny však môže byť určená aj iným spôsobom podľa dohody s klientom.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kontaktujte.