Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Pravdepodobne každý podnikateľ sa v priebehu svojej podnikateľskej činnosti dostane do situácie, keď mu niektorý z jeho odberateľov (iných podnikateľov) neuhradí riadne a včas cenu za dodaný tovar, resp. cenu za poskytnuté služby.

Vo všeobecnosti platí, že odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi cenu za dodaný tovar alebo poskytnuté služby v lehote, ktorú si dodávateľ a odberateľ dojednali v zmluve. Pokiaľ však splatnosť ceny v zmluve dojednaná nebola, je cena splatná najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu - faktúry alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Až uplynutím vyššie uvedenej lehoty sa teda dlh odberateľa stáva skutočne splatným (bez ohľadu na to, že si dodávateľ dá do faktúry jednostranne určenú kratšiu lehotu splatnosti faktúry).

V prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry, vzniká dodávateľovi popri nároku na zaplatenie istiny dlžnej sumy tiež nárok požadovať od odberateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to vo výške dohodnutej v zmluve. Ak výška úrokov z omeškania nebola v zmluve dohodnutá, tak sa určí podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky.

Popri úrokoch z omeškania vzniká dodávateľovi pri omeškaní odberateľa aj nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktorej výška je taktiež stanovená vyššie uvedeným nariadením vlády, a to v sume 40 EUR. V prípade, že omeškaním odberateľa vznikne dodávateľovi škoda, nie je vylúčený ani vznik nároku na náhradu škody, a to v prípade, že vzniknutá škoda nie je krytá úrokmi z omeškania a paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky.

Po tom, ako sa odberateľ dostane do omeškania so zaplatením faktúry, si tak dodávateľ môže všetky vyššie uvedené nároky uplatniť súdnou cestou. Ešte pred samotným podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu možno za účelom mimosúdneho vyriešenia sporu dlžníkovi najprv odoslať predžalobnú výzvu. Pokiaľ dlžník neuhradí dlžnú sumu ani po uplynutí dodatočnej lehoty poskytnutej v tejto výzve, je  nutné podať návrh na vydanie platobného rozkazu.

Odporúčame, aby sa dodávateľ pred súdnym vymáhaním pohľadávky obrátil na advokáta. Advokát jednak posúdi samotný nárok, tzn. posúdi či je nárok na zaplatenie dlžnej sumy dôvodný a splatný, posúdi Vašu dôkaznú situáciu, preverí dlžníka vo verejných registroch za účelom overenia prípadnej vymožiteľnosti pohľadávky a následne sa tak budete môcť kvalifikovane rozhodnúť, či sa do vymáhanie skutočne pustíte.

Máte faktúru po splatnosti? Využite služby našej advokátskej kancelárie. Na poskytnutie služieb nie je nutná osobná návšteva advokátskej kancelárie, všetko vieme vybaviť aj na diaľku.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie pri vymáhaní neuhradených faktúr sa určuje spravidla podľa zákonnej tarifnej odmeny (a to z hodnoty vymáhanej pohľadávky), tzn. celú odmenu, ktorú zaplatíte našej advokátskej kancelárii, Vám v prípade úspechu v súdnom spore, bude povinný zaplatiť dlžník.

Pri vyšších pohľadávkach je zároveň možnosť dohodnúť sa s nami na tom, že budete za úkony právnej služby uhrádzať len časť tarifnej odmeny a zvyšok odmeny sa bude fakturovať až po úspešnom vymožení dlhu od dlžníka.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com, telefonicky na čísle 0950 723 390 alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.