Výmaz vecného bremena doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti

Chcete vymazať z listu vlastníctva k Vašej nehnuteľnosti vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti zriadené v prospech inej osoby? Využite služby našej advokátskej kancelárie!

Najčastejším dôvodom, pre ktorý chcú ľudia vymazať vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti z katastra nehnuteľností, je úmrtie osoby, v prospech ktorej bolo toto vecné bremeno zriadené. V takom prípade je nutné podať na katastrálny odbor príslušného okresného úradu Návrh na záznam, ktorým sa bude navrhovať výmaz vecného bremena. Prílohou takéhoto Návrhu na záznam bude úmrtný list, ktorým navrhovateľ preukáže, že oprávnený z vecného bremena skutočne zomrel. Podanie návrhu na záznam nie je spoplatnené žiadnym správnym poplatkom.

Vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti však môže zaniknúť aj počas života osoby oprávnenej z vecného bremena, a to najmä v prípade ak medzi sebou oprávnený a povinný z vecného bremena uzatvoria písomnú zmluvu o zániku vecného bremena. Podpis oprávneného z vecného bremena na zmluve musí byť úradne osvedčený. Na vykonanie výmazu vecného bremena z katastra nehnuteľností bude potrebné podať návrh na vklad.

Chcete vymazať vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti z katastra? Využite služby našej advokátskej kancelárie! Výška odmeny našej advokátskej kancelárie je v prípade zániku vecného bremena z dôvodu úmrtia oprávnenej osoby spravidla 100 EUR. 

Ak je oprávnený z vecného bremena nažive, tak podmienky poskytnutia služieb pri príprave zmluvy o zrušení vecného bremena získate na nasledujúcej stránke - Zmluva o zrušení vecného bremena.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com, telefonicky na čísle 0950 723 390 alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.