Zakladanie obchodných spoločností

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právne služby pri zakladaní obchodných spoločností, spočívajúce v príprave podkladov pre založenie obchodnej spoločnosti, zastupovaní v konaní podľa živnostenského zákona, príprave podkladov potrebných pre zápis novozaloženej spoločnosti do obchodného registra a zastupovaní v súdnom konaní, predmetom ktorého je zápis spoločnosti do obchodného registra.

Táto služba je určená komukoľvek, kto má záujem podnikať prostredníctvom obchodnej spoločnosti. Pred tým než sa rozhodnete založiť si vlastnú spoločnosť je potrebné zvážiť si všetky riziká spojené s podnikaním a oboznámiť sa so všetkými povinnosťami, ktoré pri takomto podnikaní vznikajú (povinnosti voči daňovému úradu, vedenie účtovníctva apod.)

Pri využití služieb našej advokátskej kancelárie si môžete založiť akýkoľvek typ obchodnej spoločnosti, teda:

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za právnu pomoc pri založení verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným sa pohybuje v sume od 150 EUR a pri založení akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie od 300 EUR. Konkrétna výška odmeny za túto právnu službu však môže byť v niektorých výnimočných prípadoch vyššia, pričom výška závisí od ďalších okolností ako sú špecifické požiadavky na vnútorné vzťahy, vlastnícka štruktúra spoločnosti a podobne.

Pri zakladaní obchodnej spoločnosti je zároveň potrebné počítať so súdnym poplatkom vo výške 220 EUR, resp. v prípade akciovej spoločnosti 550 EUR, správnymi poplatkami za viazané alebo remeselné živnosti (pri voľných živnostiach sa poplatok neplatí), nákladmi na úradné osvedčenie podpisov na viacerých listinách a pri akciovej spoločnosti a jednoduchej spoločnosti na akcie aj s nákladmi na vyhotovenie notárskych zápisníc, pričom tieto poplatky nie sú zahrnuté v odmene advokátskej kancelárie.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.