Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov

Naša advokátska kancelária pre Vás zabezpečí zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov, zmenu údajov uvedených v Zozname hospodárskych subjektov alebo predĺženie platnosti zápisu v Zozname hospodárskych subjektov.

Zoznam hospodárskych subjektov je verejný register vedený Úradom pre verejné obstarávanie a slúži pre podnikateľov, ktorí sa zúčastňujú verejných obstarávaní. Jeho výhodou je to, že podnikateľ s platným zápisom v Zozname hospodárskych subjektov nemusí pri účasti na verejnom obstarávaní predkladať verejnému obstarávateľovi dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia nakoľko táto povinnosť je splnená už samotným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov.

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov platí 3 roky a možno ho opakovane predlžovať vždy na ďalšie 3 roky.

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva na základe písomnej žiadosti. Žiadosť je možné podať v listinnej podobe (v takom prípade je poplatok za zápis do zoznamu vo výške 66,- EUR) alebo elektronicky (v takom prípade je poplatok za zápis do zoznamu vo výške 33,- EUR).

K žiadosti je potrebné priložiť dokumenty uvedené v ustanovení § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní, s výnimkou tých dokumentov, ktoré sú orgány verejnej moci oprávnené a povinné získavať z informačných systémov verejnej správy či v tzv. ďalších informačných systémoch.

V súčasnosti tak podnikateľ sídliaci na Slovensku musí k žiadosti predložiť len:

  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace podnikateľa fyzickej osoby, resp. člena štatutárneho orgánu, dozorného orgánu, či prokuristu právnickej osoby, a to len v prípade, že nejde o občana Slovenskej republiky,
  • potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že na majetok žiadateľa nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku (pozn. od 01.01.2022 už bude potrebné len potvrdenie príslušného súdu, o tom že podnikateľ nie je v likvidácii),
  • čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike.

Žiadateľ môže v žiadosti o zápis zároveň súhlasiť s registráciou na elektronickom trhovisku.

O žiadosti o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov by mal úrad rozhodnúť do 15 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o zápis vrátane všetkých príloh.Zmena údajov

Ak dôjde k zmene údajov podnikateľa, ktorý je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, je hospodársky subjekt povinný oznámiť túto zmenu úradu najneskôr do 30 dní odo dňa zmeny údajov a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu (doklad nie je potrebné prikladať ak je zmena zaznamenaná v informačných systémoch verejnej správy). Správny poplatok za zmenu údajov je vo výške 16,50 EUR.

Pokiaľ si podnikateľ nesplní svoju povinnosť oznámiť zmenu, môže mu úrad uložiť pokutu až do výšky 500,- EUR.


Predĺženie zápisu

Predĺženie zápisu v Zozname hospodárskych subjektov sa uskutočňuje na základe novej kompletnej žiadosti o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov so všetkými prílohami a správnym poplatkom, ktorú musí podnikateľ podať najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu.


V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov alebo za predĺženie zápisu je 150,- EUR, pričom v odmene nie je zahrnutý správny poplatok vo výške 33,- EUR, ktorý hradí klient.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za zmenu údajov v zozname hospodárskych subjektov je 80,- EUR, pričom v odmene nie je zahrnutý správny poplatok vo výške 16,50 EUR, ktorý hradí klient.