Zmena údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri

Potrebujete vykonať zápis alebo zmenu zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri? Využite služby našej advokátskej kancelárie! Výška odmeny za vykonanie zápisu konečného užívateľa výhod, resp. jeho zmenu v obchodnom registri je spravidla 60,- EUR. Túto službu poskytujeme záujemcom z celého Slovenska (všetko vybavíme aj online). V prípade záujmu o túto službu nás kedykoľvek KONTAKTUJTE.

K zmene údajov o konečnom užívateľovi výhod dochádza pri spoločnostiach s ručením obmedzeným najčastejšie pri prevode obchodného podielu, ale napríklad aj vtedy keď sa zmení len adresa trvalého pobytu spoločníka. Vo väčšine prípadov však dochádza k tomu, že spoločnosti tieto zmeny údajov o spoločníkovi zapíšu len do časti obchodného registra týkajúcej sa spoločníkov a prípadne aj konateľov, ale do časti obchodného registra týkajúcej sa konečných užívateľov výhod spoločnosti túto zmenu nezapíšu, čím dôjde k porušeniu povinnosti stanovenej zákonom.

Je to spôsobené aj tým, že elektronické formuláre na podávanie návrhov na zápis zmien o spoločnostiach do obchodného registra stále neobsahujú možnosť, aby sa nimi zapísala aj zmena konečného užívateľa výhod spoločnosti. Zmenu konečného užívateľa výhod spoločnosti tak možno naďalej zapísať len samostatným elektronickým formulárom návrhu pre zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod. Naďalej pritom platí, že za podanie návrhu na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod sa súdny poplatok neplatí.

Ďalším dôvodom, pre ktorý v mnohých prípadoch nedochádza k podaniu návrhu na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod je aj to, že tieto údaje nie sú zapísané vo verejnej časti obchodného registra. Údaje o zapísaných konečných užívateľoch výhod spoločností sú dostupné len pre tzv. povinné osoby v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. (ktorými sú okrem iných napríklad aj advokáti a notári). Rôzne spoločnosti, ktoré ponúkajú zakladanie obchodných spoločností a ich zmeny povinnými osobami nie sú. Keďže tieto spoločnosti nemajú prístup k zapísaným údajom o konečných užívateľoch výhod spoločnosti, nevedia ani aké údaje by mali návrhom na zápis zmien údajov o konečnom užívateľovi výhod vymazať. Aj z tohto dôvodu je tak vhodnejšie osloviť v súvislosti so zápisom zmien údajov o spoločnosti advokáta, ktorý tieto údaje vie získať aj v prípade, že nimi už nedisponuje samotný klient.

Pokiaľ spoločnosť nemá v obchodnom registri aktuálne údaje o konečnom užívateľovi výhod, tak hrozí fyzickým osobám oprávneným konať v mene spoločnosti (teda konateľom spoločností s ručením obmedzeným či členom predstavenstva akciových spoločností) pokuta až do výšky 3.310,- EUR.

Povinnosť mať zapísaného konečného užívateľa výhod v obchodnom registri a jeho následná aktualizácia sa nevzťahuje na obchodné spoločnosti, ktoré sú zapísané v Registri partnerov verejného sektora. Informácie o tejto službe získate na nasledujúcom odkaze - Zápis do Registra partnerov verejného sektora.

Obchodné spoločnosti by tak mali venovať tomu, aby mali v obchodnom registri zapísané aktuálne údaje o svojich konečných užívateľoch výhod a pri každej zmene údajov o spoločníkoch, resp. iných osobách, ktoré spĺňajú predpoklady konečného užívateľa výhod, tieto zmeny zapísať do obchodného registra aj v časti týkajúcej sa konečných užívateľov výhod.

Potrebujete vykonať zápis alebo zmenu zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri? Využite služby našej advokátskej kancelárie! Výška odmeny za vykonanie zápisu konečného užívateľa výhod, resp. jeho zmenu v obchodnom registri je spravidla 60,- EUR.


V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.