Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Naša advokátska kancelária poskytuje profesionálne právne služby pri zápise fyzických a právnických osôb do Registra partnerov verejného sektora.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za podanie návrhu na zápis do Registra partnerov verejného sektora je v drvivej väčšine prípadov 150,- EUR a výška odmeny za výkon funkcie oprávnenej osoby je 150,- EUR za každý ďalší kalendárny rok (za kalendárny rok, v ktorom došlo k zápisu do RPVS sa táto odmena neplatí). V prípade zložitejších vlastníckych alebo riadiacich štruktúr partnera verejného sektora môže byť výška odmeny vyššia.

Partnermi verejného sektora sú najmä tie fyzické a právnické osoby, ktoré:

  • prijímajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych fondov s výnimkou Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od verejného podniku, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc,
  • prijímajú plnenia, ktorých predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom alebo od verejného podniku, alebo od zdravotnej poisťovne,
  • sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, a ktoré majú so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  • sú zdravotnými poisťovňami,
  • majú pohľadávky voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom, atď.

Návrh na zápis do Registra partnerov verejného sektora podávame ihneď po tom, ako nám poskytnete všetky potrebné údaje a ako sa podpíše Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Okresný súd Žilina má následne 5 pracovných dní na to, aby zápis do Registra partnerov verejného sektora vykonal.  V prípade, že si dohodnete stretnutie v našej advokátskej kancelárii ešte dnes a zároveň nám poskytnete všetky potrebné doklady a údaje, tak v Registri partnerov verejného sektora budete zapísaní do týždňa.


V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.