Poplatok za vklad práva do katastra nehnuteľností

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 01.06.2024

Otázka:

"Koľko stojí vklad do katastra nehnuteľností?"

Odpoveď:

"Základná výška správneho poplatku za vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je aktuálne 100 EUR. V prípade urýchleného konania o vklade práva k nehnuteľnosti, kedy sa lehota na vykonanie vkladu skracuje z 30 dní na 15 dní, je základná výška poplatku 300 EUR.

Pokiaľ je obsahom návrhu na vklad viacero rôznych právnych úkonov, platí sa správny poplatok za každý z týchto úkonov. Ak sa teda napríklad darovacou zmluvou zriaďuje aj vecné bremeno doživotného bývania, tak za bežný návrh na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena do katastra nehnuteľností zaplatí navrhovateľ správny poplatok vo výške 2 x 100 EUR.

Vyššie uvedené správne poplatky je možné určitými spôsobmi znížiť. Ak bol návrh na vklad podaný elektronicky, znižujú sa sadzby katastrálnych poplatkov na polovicu, tzn. v prípade obyčajného návrhu na vklad na 50 EUR a v prípade urýchleného konania na 150 EUR. 

Výšku katastrálneho poplatku je možné ponížiť tiež o 15 EUR v prípade ak pred podaním návrhu na vklad účastník konania vyplní oznámenie o návrhu na vklad v elektronickej podobe. Toto oznámenie možno podať aj v prípade, že navrhovateľ nemá elektronický podpis a samotný návrh na vklad bude podaný v listinnej podobe. Zníženie poplatku o 15 EUR z dôvodu oznámenia o návrhu na vklad sa aplikuje len raz bez ohľadu na počet právnych úkonov. Pokiaľ by sa teda navrhoval vklad vlastníckeho práva a vecného bremena, bola by výsledná suma poplatku za obyčajný návrh na vklad 185 EUR pri listinnom návrhu na vklad, resp. 85 EUR pri elektronickom návrhu na vklad.

Pri prevodoch vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam odporúčame využiť služby advokáta, a to nielen pri podávaní návrhu na vklad, ale už aj pri samotnom vypracovaní darovacej zmluvy alebo kúpnej zmluvy.

Využiť môžete aj služby našej advokátskej kancelárie. Podmienky poskytnutia služieb sa dozviete na nasledujúcich stránkach - Darovacia zmluva alebo Kúpna zmluva"