Odstúpenie od zmluvy v občianskoprávnych vzťahoch

Odstúpenie od zmluvy je jednostranným právnym úkonom, ktorý jedna zmluvná strana adresuje druhej zmluvnej strany za účelom zániku zmluvného záväzku. Odstúpiť od zmluvy je možné len ak sú naplnené dôvody stanovené platnou právnou úpravou alebo ak sú naplnené dôvody stanovené v zmluve. 

Pokiaľ nie je možné odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodov (napr. v niektorých situáciách pri spotrebiteľských zmluvách uzavretých na diaľku), tak je potrebné v odstúpení od zmluvy špecifikovať aj dôvod, pre ktorý k odstúpeniu od zmluvy došlo.

Odstúpením od zmluvy sa zmluva spravidla ruší od počiatku. Zmluvné strany si však môžu dohodnúť aj iné účinky odstúpenia, napr. zrušenie zmluvy k okamihu doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takom prípade ide prakticky o okamžité skončenie zmluvy a uplatnenie takejto formulácie účinkov odstúpenia od zmluvy má zmysel najmä pri trvalých, dlhodobých alebo opakujúcich sa záväzkoch (napr. pri nájomných zmluvách).

Ak sa zmluva ruší od počiatku, tak zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom plnenia, ktoré si už na základe zmluvy poskytli. Plnenie poskytnuté na základe zmluvy, ktorá bola zrušená od počiatku, sa považuje za bezdôvodné obohatenie, a teda nárok na ich vrátenie sa bude premlčiavať v subjektívnej lehote dvoch rokov a objektívnej lehote troch rokov. Ak plnenie nie je možné vrátiť, lebo napr. spočívalo vo vykonaní prác alebo bol predmet plnenia zničený, poskytuje sa peňažná náhrada. 

Ak druhá zmluvná strana nesúhlasí s odstúpením od zmluvy, tak spravidla nemusí žalovať neplatnosť odstúpenia od zmluvy (pri žalobe o určení neplatnosti odstúpenia od zmluvy by vo väčšine prípadov nebola splnená podmienka naliehavého právneho záujmu). Predmetom prípadného súdneho sporu bude väčšinou:

  • v prípade, že plnenia už boli poskytnuté - žaloba podaná stranou, ktorá odstúpila od zmluvy, o vrátenie poskytnutého plnenia

  • v prípade, že plnenia neboli poskytnuté - žaloba podaná druhou stranou o splnenie povinnosti zo zmluvy.

Platnosť odstúpenia od zmluvy by súd skúmal v rámci tohto súdneho konania.

Máte záujem o právne služby súvisiace s odstúpením od zmluvy - vypracovanie odstúpenia od zmluvy, posúdenie možnosti odstúpenia od zmluvy, resp. vymáhanie vrátenia poskytnutého plnenia? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať e-mailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Súvisiace články: