Register konečných užívateľov výhod

Otázka:

Kde nájdem register konečných užívateľov výhod a ako je možné sa do neho zapísať?

Odpoveď:

Register konečných užívateľov výhod ako samostatný register neexistuje. Údaje o konečných užívateľoch výhod podnikateľských subjektov alebo konečných užívateľoch výhod iných osôb sa uvádzajú v dvoch rôznych registroch. Jednak je to obchodný register (z ktorého potom čerpá aj Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci) a taktiež Register partnerov verejného sektora. 

Do obchodného registra sa zapisujú údaje o konečných užívateľoch výhod obchodných spoločností, a to pri ich vzniku. Následne je tieto údaje potrebné pravidelne aktualizovať, a to v prípade ak dôjde k zmene údajov konečného užívateľa výhod (napr. zmena adresy bydliska alebo mena) alebo ak dôjde k samotnej zmene konečného užívateľa výhod (napr. pri prevode obchodného podielu či akcií, zvýšení základného imania vkladmi nových osôb apod.). Údaje o konečných užívateľoch výhod zapísané v obchodnom registri nie sú verejne prístupné.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri však nemusí aktualizovať obchodná spoločnosť, ktorá je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora. Do Registra partnerov verejného sektora sa dá zapísať len prostredníctvom oprávnenej osoby (advokáta, notára, apod.), ktorá pri zápise a následne pri iných príležitostiach uskutočňuje identifikáciu konečných užívateľov výhod pre partnera verejného sektora. Údaje o konečných užívateľoch výhod zapísané v Registri partnerov verejného sektora verejne dostupné sú.

Pravdepodobne teda máte na mysli Register partnerov verejného sektora. Pokiaľ máte záujem o zápis do Registra partnerov verejného sektora, môžete využiť služby našej advokátskej kancelárie. Informácie o podmienkach poskytnutia tejto služby sú dostupné na nasledujúcej stránke - Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Naše služby môžete využiť aj v prípade, že chcete uskutočniť zmeny týkajúce sa konečných užívateľov výhod v obchodnom registri. Informácie o tejto službe sú uvedené na nasledujúcej stránke - Zmena údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri