Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla do obchodného registra

Na to, aby bolo možné určitú adresu zapísať ako sídlo obchodnej spoločnosti (či už pri založení spoločnosti alebo pri zmene sídla), musí obchodná spoločnosť vo všeobecnosti preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti vlastnícke právo alebo užívacie právo. Pokiaľ obchodná spoločnosť nehnuteľnosť nevlastní a ani nemá uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej by jej vzniklo k nehnuteľnosti užívacie právo, môže byť táto adresa zapísaná ako sídlo spoločnosti len v prípade, že spoločnosť disponuje súhlasom vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla obchodnej spoločnosti do obchodného registra.

Takýto súhlas so sídlom musí byť písomný a podpis vlastníka nehnuteľnosti na ňom musí byť úradne osvedčený. Na rozdiel od podpisového vzoru člena štatutárneho orgánu, sa v prípade súhlasu so sídlom akceptujú obe formy úradného osvedčenia podpisu, teda vlastnoručné podpísanie pred notárom, ním povereným zamestnancom, resp. povereným zamestnancom obce alebo aj uznanie podpisu za vlastný.

Pokiaľ je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb, je nutné, aby bol súhlas so sídlom zabezpečený minimálne od toľkých podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti, ktorých spoluvlastnícke podiely dokopy dosahujú väčšinový spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti.

Máte záujem o právne služby súvisiace so založením obchodnej spoločnosti, resp. zmene sídla obchodnej spoločnosti? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať e-mailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.