Uznanie dlhu v občianskoprávnych vzťahoch

Uznanie dlhu je jednostranným právnym úkonom dlžníka voči veriteľovi, ktorým dlžník uznáva, že veriteľovi zaplatí svoj dlh. Uznanie dlhu musí byť písomné a dlh v ňom musí byť špecifikovaný čo do dôvodu (tzn. je nutné uviesť z akého titulu dlh vznikol, napr. titulom nevrátenej pôžičky, nezaplateného nájomného, spôsobením škody, apod.) a výšky (tzn. je potrebné dlh vyčísliť).

Hoci to Občiansky zákonník na platnosť uznania dlhu nepožaduje, odporúčam, aby bol podpis dlžníka na Uznaní dlhu úradne osvedčený, a to pre prípad, že by dlžník v budúcnosti spochybňoval, že uznanie dlhu podpísal on.

Riadne uznanie dlhu má za následok vznik domnienky, že dlh v čase uznania skutočne trval. V prípadnom súdnom spore teda bude dôkazné bremeno na dlžníkovi, aby súdu preukázal, že dlh neexistoval. Pokiaľ bol dlh v čase uznania dlhu už premlčaný, táto domnienka nastane len v prípade, ak dlžník o premlčaní vedel. V takom prípade by sa teda ponúkalo do uznania dlhu zakomponovať aj prehlásenie dlžníka o tom, že si je vedomý, že dlh je premlčaný. Samozrejme, ak sa dlžník z pripraveného uznania dlhu dozvie, že jeho dlh je už premlčaný, nielenže nemusí byť ochotný uznanie dlhu podpísať, ale zároveň môže túto pre neho novú informáciu použiť v prípadnom súdnom spore. V niektorých situáciách je teda vhodnejšie sa o premlčaní dlhu nezmieňovať.

Uznanie dlhu má tiež za následok začatie plynutia novej 10-ročnej premlčacej doby, ktorá plynie buď odo dňa, kedy k uznaniu dlhu došlo alebo v prípade, že v uznaní dlhu je stanovená aj lehota na splnenie dlhu, tak od uplynutia tejto lehoty (resp. uplynutia lehoty jednotlivých splátok ak tak bolo splnenie dlhu rozložené).

Pokiaľ bol dlh zabezpečený ručením, je uznanie dlhu účinné voči ručiteľovi len v tom prípade, ak s ním ručiteľ vyslovil súhlas.

Máte záujem o vypracovania uznania dlhu, resp. o vymáhanie dlhu alebo o obranu pred neoprávneným vymáhaním dlhu? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať e-mailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Súvisiace články: