Vymáhanie premlčaného dlhu

V prípade, že veriteľ nepodá voči dlžníkovi žalobu alebo návrh na vydanie platobného rozkazu na zaplatenie svojej splatnej pohľadávky v premlčacej dobe, stáva sa táto pohľadávka premlčanou. Ani premlčanie pohľadávky však neznamená, že by táto pohľadávka nemohla byť od dlžníka stále vymožená či už mimosúdnou cestou (na základe dobrovoľného plnenia dlžníka po doručení predžalobnej výzvy) alebo súdnou cestou a následným exekučným konaním.

Na to, aby nárok na uspokojenie premlčanej pohľadávky zanikol, totiž nestačí len samotné uplynutie premlčacej doby, ale aj riadne uplatnenie námietky premlčania zo strany dlžníka. Dlžníci však spravidla nemajú právne vzdelanie, a teda vo väčšine prípadov nevedia sami posúdiť, či došlo alebo nedošlo k premlčaniu ich pohľadávky, ani to ako a kedy takúto námietku premlčania uplatniť. V mnohých prípadoch dochádza zo strany dlžníkov k úplnému ignorovaniu doručeného platobného rozkazu, čo má za následok jeho právoplatnosť a vykonateľnosť a stratu možnosti uplatniť si námietku premlčania.

Veritelia by teda nemali automaticky zavrhnúť možnosť vymáhať svoju premlčanú pohľadávku. Je možné, že aj napriek premlčaniu pohľadávky dlžník uhradí svoj dlh už na základe predžalobnej výzvy.

Zároveň je možné byť dosiahnuť úspech aj v súdnom konaní. Pokiaľ totiž veriteľ podá návrh na vydanie platobného rozkazu, nie je vylúčené, že dlžník voči tomuto platobnému rozkazu nepodá odpor, a teda ani si neuplatní námietku premlčania. Na základe právoplatného platobného rozkazu tak začne plynúť nová premlčacia doba nároku a uspokojenia pohľadávky sa bude môcť veriteľ domáhať v exekučnom konaní (pokiaľ by však išlo o pohľadávku zo spotrebiteľskej zmluvy, takáto pohľadávka by bola v zmysle ustanovenia 54a Občianskeho zákonníka nevymáhateľná).

Pokiaľ by aj dlžník podal voči platobnému rozkazu odpor a uplatnil si námietku premlčania, veriteľ môže až do uplynutia lehoty na podanie odporu vziať svoj návrh na vydanie platobného rozkazu späť, čím dôjde k ukončeniu súdneho konania a minimalizácii nákladov, ktoré veriteľovi v prípade takéhoto neúspešného vymáhania vzniknú. 

Chcete vymáhať svoju premlčanú pohľadávku, resp. efektívne sa brániť pred vymáhaním premlčanej pohľadávky? Využite služby našej advokátskej kancelárie!

V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie sa pri vymáhaní pohľadávok a obrane pred vymáhaním riadi spravidla zákonnou tarifnou odmenou, čo má za následok, že celú odmenu, ktorú zaplatíte našej advokátskej kancelárii, Vám v prípade úspechu v súdnom spore bude povinný nahradiť druhá strana.