Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právne služby pri rušení a vyporiadávaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam (a prípadne aj k hnuteľným veciam).

Podielové spoluvlastníctvo vzniká najčastejšie v dôsledku dedenia, ale môže vzniknúť aj na základe iných právnych skutočností (napr. prevodom veci dvom alebo viacerým nadobúdateľom). Podielové spoluvlastníctvo však veľmi často prináša nezhody medzi spoluvlastníkmi o tom, ako s vecou hospodáriť. Pri nehnuteľných veciach sú to najmä spory o to, kto a za akých podmienok môže nehnuteľnosť užívať. Nie je nijak výnimočné, keď jeden zo spoluvlastníkov nehnuteľnosť užíva sám a zvyšným spoluvlastníkom bráni nehnuteľnosť užívať a zároveň odmieta aj platiť akúkoľvek odplatu za takéto výlučné užívanie nehnuteľnosti.

V prípadoch, keď sú vzťahy medzi spoluvlastníkmi narušené alebo aj z iných dôvodov (napr. rozdelenie väčšieho pozemku jednotlivým spoluvlastníkom), je vo väčšine prípadov najlepším riešením toto podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať vzájomné práva a povinnosti.

V ideálnom prípade možno spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať vzájomné práva a povinnosti dohodou, ktorá musí byť v prípade, že je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, písomná. Účastníkmi takejto dohody však musia byť všetci podieloví spoluvlastníci veci. Stačí teda aby čo i len jeden zo spoluvlastníkov (ktorému vyhovuje udržiavanie súčasného stavu) s takouto dohodou nesúhlasil a potom tento spôsob zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva nebude možný.

V prípade, že teda k dohode spoluvlastníkov nedôjde, môže na návrh ktoréhokoľvek zo spoluvlastníkov zrušiť spoluvlastníctvo a vykonať vyporiadanie súd. Súd v takomto konaní môže vec buď rozdeliť (ak to povaha veci nevylučuje - rozdeliť možno napríklad pozemky), prikázať vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom a v prípade, že žiadny zo spoluvlastníkov vec nechce, nariadiť jej predaj a rozdeliť výťažok medzi spoluvlastníkov podľa veľkosti ich podielov.

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právne služby v prípade zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva dohodou a rovnako aj v prípade súdneho konania o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

V prípade dohody spoluvlastníkov sa výška odmeny našej advokátskej kancelárie za prípravu dohody, návrhu na vklad a oznámenia o návrhu na vklad pohybuje v sume od 160,- EUR. Konkrétna výška odmeny za túto právnu službu však môže byť v niektorých špecifických prípadoch vyššia, pričom výšku odmeny môžu ovplyvniť najmä špecifické požiadavky na obsah dohody, rozsah predmetu dohody, prípadne iné skutočnosti.

Zároveň máte možnosť, aby Vás naša advokátska kancelária zastupovala aj v katastrálnom konaní, a to vrátane podania návrhu na vklad vlastníckeho práva. V takom prípade sa síce výška odmeny navyšuje o 60,- EUR, avšak zároveň v takom prípade platí, že v odmene advokátskej kancelárie je zahrnutý aj správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

V prípade, že k dohode spoluvlastníkov nedošlo a klient má záujem o to, aby ho naša advokátska kancelária zastupovala v súdnom konaní o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, bude výška odmeny našej advokátskej kancelárie určená dohodou, pričom platí, že celú odmenu, ktorú zaplatíte našej advokátskej kancelárii, Vám v ideálnom prípade (úspech v súdnom spore a dobrovoľné splnenie nároku, resp. vymoženie nároku v exekučnom konaní) nahradí po právoplatnosti súdneho rozhodnutia žalovaný.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.