Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právne služby pri rušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam (a prípadne aj k hnuteľným veciam).

Podielové spoluvlastníctvo vzniká najčastejšie v dôsledku dedenia, ale môže vzniknúť aj na základe iných právnych skutočností (napr. prevodom veci dvom alebo viacerým nadobúdateľom). Podielové spoluvlastníctvo však veľmi často prináša nezhody medzi spoluvlastníkmi o tom, ako s vecou hospodáriť. Pri nehnuteľných veciach sú to najmä spory o to, kto a za akých podmienok môže nehnuteľnosť užívať. Nie je nijak výnimočné, keď jeden zo spoluvlastníkov nehnuteľnosť užíva sám a zvyšným spoluvlastníkom bráni nehnuteľnosť užívať a zároveň odmieta aj platiť akúkoľvek odplatu za takéto výlučné užívanie nehnuteľnosti.

V prípadoch, keď sú vzťahy medzi spoluvlastníkmi narušené alebo aj z iných dôvodov (napr. rozdelenie väčšieho pozemku jednotlivým spoluvlastníkom), je vo väčšine prípadov najlepším riešením toto podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať vzájomné práva a povinnosti.

V ideálnom prípade možno spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať vzájomné práva a povinnosti dohodou, ktorá musí byť v prípade, že je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, písomná. Účastníkmi takejto dohody však musia byť všetci podieloví spoluvlastníci veci. Stačí teda aby čo i len jeden zo spoluvlastníkov (ktorému vyhovuje udržiavanie súčasného stavu) s takouto dohodou nesúhlasil a potom tento spôsob zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva nebude možný.

V prípade, že teda k dohode spoluvlastníkov nedôjde, môže na návrh ktoréhokoľvek zo spoluvlastníkov zrušiť spoluvlastníctvo a vykonať vyporiadanie súd. Súd v takomto konaní, ktoré sa začína žalobou o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, môže vec buď rozdeliť (ak to povaha veci nevylučuje - rozdeliť možno napríklad pozemky), prikázať vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom a v prípade, že žiadny zo spoluvlastníkov vec nechce, nariadiť jej predaj a rozdeliť výťažok medzi spoluvlastníkov podľa veľkosti ich podielov.

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právne služby v prípade zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva dohodou a rovnako aj v prípade súdneho konania o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Bližšie informácie o podmienkach a cenách našej advokátskej kancelárie pri vypracovaní dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nájdete v nasledujúcom článku - Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

V prípade, že k dohode spoluvlastníkov nedošlo a klient má záujem o to, aby ho naša advokátska kancelária zastupovala v súdnom konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, bude výška odmeny našej advokátskej kancelárie určená dohodou, pričom platí, že celú odmenu, ktorú zaplatíte našej advokátskej kancelárii, Vám v ideálnom prípade (úspech v súdnom spore a dobrovoľné splnenie nároku, resp. vymoženie nároku v exekučnom konaní) nahradí po právoplatnosti súdneho rozhodnutia žalovaný.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.