Darovacia alebo kúpna zmluva?

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 15.04.2024

Otázka:

"Je lepšie uzatvoriť darovaciu zmluvu alebo kúpnu zmluvu pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na potomkov?"

Odpoveď:

"Forma zmluvy by mala vždy vychádzať z úmyslu zmluvných strán. Ak je úmyslom strán previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na druhú stranu bezodplatne, tak by mali uzatvoriť darovaciu zmluvu. Ak je úmyslom strán previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti za odplatu, tak by mali uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

Oba druhy zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti môžu mať určité výhody aj nevýhody. Nevýhodou darovacej zmluvy môže byť pre obdarovaného napríklad to, že darca sa môže v určitých prípadoch domáhať vrátenia daru. Taktiež môže byť za nevýhodu považované to, že môže dôjsť k započítaniu daru na dedičský podiel obdarovaného ako budúceho dediča po darcovi. Pri kúpnej zmluve môže byť pre kupujúceho nevýhodou napríklad to, že by takto kúpená nehnuteľnosť mohla spadať do bezpodielového spoluvlastníctva manželov kupujúceho a jeho manžela. 

Pokiaľ sa obávate možnosti napadnutia darovacej zmluvy, tak darovaciu zmluvu možno napadnúť prakticky za rovnakých podmienok za akých možno napadnúť aj kúpnu zmluvu. Tejto téme sa bližšie venujeme v nasledujúcom článku - Dá sa darovacia zmluva napadnúť?

Pri prevode nehnuteľností môžete využiť aj služby našej advokátskej kancelárie. Podmienky sa dozviete na nasledujúcich stránkach - Darovacia zmluva alebo Kúpna zmluva."