Návrh na vklad vlastníckeho práva

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 01.05.2024

Otázka:

"Čo musí obsahovať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností?"

Odpoveď:

"Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností musí aktuálne obsahovať:

  • identifikačné údaje navrhovateľa,
  • označenie okresného úradu, ktorému je návrh na vklad adresovaný,
  • špecifikovanie predmetu návrhu,
  • označenie právneho úkonu,
  • špecifikovanie dotknutých nehnuteľností,
  • uvedenie spoluvlastníckeho podielu,
  • označenie príloh

 a v špecifických prípadoch tiež číslo úradného overenia geometrického plánu, údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy a žiadosť o urýchlené konanie o vklade.

Podpis navrhovateľa na návrhu na vklad nie je potrebné úradne osvedčovať. Prílohou návrhu na vklad je najmä zmluva, ktorou dochádza k prevodu vlastníckeho práva, teda spravidla darovacia zmluva alebo kúpna zmluva, a to v dvoch vyhotoveniach. V niektorých situáciách sa môžu vyžadovať aj ďalšie prílohy - napr. splnomocnenie ak je niektorý účastník konania zastúpený splnomocnencom.

Pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam spravidla odporúčame využiť služby advokátskej kancelárie, a to nielen pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva, ale už aj pri samotnom vypracovaní darovacej zmluvy alebo kúpnej zmluvy. Ako návrh na vklad, tak aj samotná zmluva totiž musia obsahovať veľké množstvo náležitostí a je pomerne jednoduché niektorú z nich opomenúť, resp. neuviesť ju riadne. To má za následok prerušenie katastrálneho konania a nutnosť vyhotoviť dodatok k zmluve aj návrhu na vklad. 

Využiť môžete aj služby našej advokátskej kancelárie. Podmienky sa dozviete na nasledujúcich stránkach - Darovacia zmluva alebo Kúpna zmluva."