Prepis domu

Otázka:

"Ako môžem prepísať svoj dom na dcéru alebo syna?"

Odpoveď:

"Prepis domu na dcéru, syna alebo aj akúkoľvek inú osobu sa uskutočňuje buď písomnou darovacou zmluvou k domu, a to v prípade, že pôjde o bezodplatný prevod vlastníckeho práva k domu alebo písomnou kúpnou zmluvou k bytu ak pôjde o odplatný prevod vlastníckeho práva. Po uzavretí zmluvy je zároveň potrebné podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra. Nie je možné za života prepísať dom, pozemok alebo inú nehnuteľnosť na inú osobu len jednostranne bez uzatvorenia písomnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva. Pokiaľ by išlo o maloleté dieťa, bolo by nutné riešiť aj schválenie takéhoto nadobudnutia domu súdom a prípadne aj zastúpenie dieťaťa kolíznym opatrovníkom.

V prípade, že prepisujete dom na blízku osobu, avšak chcete v tomto dome naďalej bývať, je žiadúce takouto zmluvou zriadiť aj vecné bremeno doživotného bezplatného užívania domu, tak aby Vás nadobúdateľ domu ani prípadní budúci vlastníci domu z neho nemohli svojvoľne vysťahovať.

Pokiaľ máte záujem o prepis Vášho domu, prípadne aj s pozemkami, môžete využiť služby našej advokátskej kancelárie. Podmienky poskytnutia služby sa dozviete na stránke - Darovacia zmluva alebo na stránke - Kúpna zmluva."