Prepis pozemku

Otázka:

"Ako môžem prepísať svoje pozemky na dcéru alebo syna?"

Odpoveď:

"Pokiaľ chcete prepísať Vaše pozemky na akúkoľvek osobu, tak v závislosti od toho, či pôjde o bezodplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom alebo odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom, musíte uzatvoriť písomnú darovaciu zmluvu alebo kúpnu zmluvu. Po uzavretí darovacej a kúpnej zmluvy je zároveň potrebné podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra. Ide o dvojstranný právny úkon, teda za života nie je možné prepísať pozemok alebo inú nehnuteľnosť na inú osobu len jednostranne bez uzatvorenia písomnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva. Pokiaľ by išlo o prepis pozemkov na maloleté dieťa, bolo by nutné aj schválenie takéhoto nadobudnutia súdom a prípadne aj zastúpenie dieťaťa kolíznym opatrovníkom.

Pokiaľ by ste chceli pozemky prepísať na viacero osôb, tzn. previesť spoluvlastnícke podiely na pozemkoch, je potrebné si dať tiež pozor na tzv. zákaz drobenia, ktorý sa uplatní pri niektorých poľnohospodárskych pozemkoch mimo zastavaného územia obce.

Pokiaľ máte záujem o prepis pozemkov, môžete využiť služby našej advokátskej kancelárie. Podmienky poskytnutia služby sa dozviete na stránke - Darovacia zmluva alebo na stránke - Kúpna zmluva."