Ako vydediť potomka?

25.08.2021, JUDr. Václav Duska

Vydedenie je právny úkon, ktorým poručiteľ zbavuje svojho potomka práva dediť po poručiteľovi majetok. V prípade vydedenia potomok nededí po poručiteľovi na základe slobodne prejavenej vôle poručiteľa. Ide teda o odlišnú situáciu od tzv. dedičskej nespôsobilosti, kedy potomok poručiteľa nededí aj bez prejavenia vôle poručiteľa (z dôvodu úmyselného trestného činu potomka proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle, okrem prípadu ak poručiteľ potomkovi odpustil).

Vydedenie sa uskutočňuje na základe písomnej listiny o vydedení. Vo vzťahu k forme listiny o vydedení platia tie isté podmienky ako pre závet, teda poručiteľ má na výber z troch spôsobov vyhotovenia listiny o vydedení.

Prvou možnosťou je spísanie listiny o vydedení a jej podpísanie vlastnou rukou. V takom prípade si poručiteľ vystačí sám a nepotrebuje pre platnosť listiny o vydedení žiadnych svedkov.

Druhou možnosťou je spísanie listiny o vydedení inak ako vlastnou rukou (teda napr. na počítači). Na platnosť takto spísanej listiny o vydedení je potrebné, aby ju poručiteľ vlastnoručne podpísal a pred dvoma súčasne prítomnými svedkami výslovne prejavil, že listina o vydedení obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na listinu o vydedení taktiež vlastnoručne podpísať. Svedkom nemôžu byť osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony, osoba nevidomá, osoba nepočujúca, osoba, ktorá neovláda jazyk, v ktorom je listina o vydedení spísaná, a tiež osoba, ktorá má po poručiteľovi dediť.

Treťou možnosťou je spísanie listiny o vydedení notárom vo forme notárskej zápisnice. Výhodou spísania listiny o vydedení vo forme notárskej zápisnice je to, že ju notár automaticky zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov, takže nehrozí jej strata alebo zničenie. Listiny o vydedení, ktoré neboli spísane formou notárskej zápisnice však možno taktiež ochrániť pred stratou alebo zničením ich úschovou u notára.

Bez ohľadu na formu musí byť v listine o vydedení vždy uvedený dátum (deň, mesiac a rok) jej podpísania inak je neplatná. Uvedenie tohto dátumu je nevyhnutné z toho dôvodu, že neskoršou prejavenou vôľou, ktorá nemôže popri pôvodne prejavenej vôle obstáť, sa pôvodne prejavená vôľa zrušuje. Teda ak napríklad niekto listinou o vydedení vydedí jedného z potomkov, ale následne v neskoršom závete mu odkáže časť majetku, listina o vydedení sa zrušuje.

V listine o vydedení musí byť vždy zároveň uvedený dôvod vydedenia potomka. Potomka možno vydediť len ak je daný niektorý z nasledovných zákonných dôvodov:

  • potomok v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
  • potomok trvalo neprejavuje o poručiteľa opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
  • potomok bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
  • potomok trvalo vedie neusporiadaný život.

Pokiaľ poručiteľ v listine o vydedení neurčí inak, platí, že namiesto vydedeného potomka nadobudnú jeho dedičský podiel jeho deti, resp. ich potomkovia. Poručiteľ však môže v listine o vydedení výslovne uviesť, že dôsledky vydedenia sa vzťahujú aj na tieto osoby.

Ako už bolo uvedené vyššie vydedenie možno zrušiť jednak neskoršou prejavenou vôľou, voči ktorej listina o vydedení neobstojí. Zrušiť vydedenie potomka možno aj zničením listiny o vydedení.

Pokiaľ chcete aby Váš majetok získal len niektorý z Vašich zákonných dedičov alebo iná osoba, nemusíte to riešiť len vydedením, ale môžete na túto osobu previesť vlastnícke právo aj počas Vášho života napr. darovacou zmluvou a prípadne ňou zriadiť aj vecné bremeno doživotného užívania, tzn. vlastníkom majetku (domu, bytu) sa stane Vami určená osoba, ale Vy tam budete môcť naďalej doživotne bývať. Pokiaľ by ste mali záujem o vypracovanie darovacej zmluvy našou advokátskou kanceláriou, podmienky poskytnutia tejto služby sa dozviete na nasledujúcej stránke - Darovacia zmluva k nehnuteľnosti.

Súvisiace články: