Zmeny v obchodných spoločnostiach

Naša advokátska kancelária ponúka svojim súčasným aj budúcim klientom služby týkajúce sa zmien v obchodných spoločnostiach, spočívajúce v príprave podkladov pre vykonanie zmien v obchodných spoločnostiach, príprave podkladov potrebných pre zápis týchto zmien v obchodnom registri a taktiež v zastupovaní spoločnosti v súdnom konaní, predmetom ktorého je zápis týchto zmien do obchodného registra.

Táto služba je určená akýmkoľvek obchodným spoločnostiam, teda verejným obchodným spoločnostiam, komanditným spoločnostiam, spoločnostiam s ručením obmedzeným, akciovým spoločnostiam a taktiež aj jednoduchým spoločnostiam na akcie.

Predmetom tejto služby môže byť prakticky akákoľvek zmena týkajúca sa obchodnej spoločnosti, teda napríklad:

 • zmena obchodného mena spoločnosti,
 • zmena sídla spoločnosti,
 • zmena predmetu podnikania (predmetu činnosti) spoločnosti,
 • zmena štatutárneho orgánu spoločnosti, tzn. odvolanie a menovanie konateľov resp. členov predstavenstva, prípadne výmaz osôb, ktorých funkcia v štatutárnom orgáne zanikla iným spôsobom,
 • zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu,
 • zmena dozornej rady spoločnosti, odvolanie a menovanie členov dozornej rady,
 • zmena spoločníka, resp. akcionára spoločnosti, prevod obchodného podielu alebo akcií,
 • zmena základného imania, tzn. zvýšenie základného imania alebo zníženie základného imania,
 • zmena zakladateľskej listiny, spoločenskej zmluvy alebo stanov spoločnosti,
 • zmena údajov o konečnom užívateľovi výhod spoločnosti v obchodnom registri,
 • zriadenie organizačnej zložky podniku spoločnosti a zmena údajov o organizačnej zložke,
 • udelenie prokúry prokuristovi,
 • predaj podniku spoločnosti alebo predaj časti podniku spoločnosti,
 • zmena právnej formy spoločnosti, atď.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie sa pohybuje v sume od 80,- EUR. Konkrétna výška odmeny za túto právnu službu môže byť vyššia, pričom jej výška závisí od ďalších okolností ako sú napríklad typ požadovanej zmeny, počet požadovaných zmien, právna forma obchodnej spoločnosti, vlastnícka štruktúra spoločnosti a podobne.

Pri jednoduchých zmenách ako je len samostatná zmena údajov o konečnom užívateľovi výhod spoločnosti alebo samostatné doplnenie dátumu narodenia a rodného čísla spoločníka v obchodnom registri je výška odmeny advokátskej kancelárie 40,- EUR.

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a my Vám radi predložíme konkrétnu cenovú ponuku pre Vami požadované zmeny v obchodnej spoločnosti.

Pri zmenách v obchodných spoločnostiach je zároveň potrebné počítať so súdnym poplatkom vo výške 33,- EUR a v prípade niektorých zmien aj nákladmi na úradné osvedčenie podpisov, ktoré nie sú zahrnuté v odmene.