Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Naša advokátska kancelária ponúka svojim súčasným aj budúcim klientom služby týkajúce sa prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, spočívajúce v príprave zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, príprave návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vrátane oznámenia o návrhu na vklad a prípadne aj v zastupovaní navrhovateľa v katastrálnom konaní.

Táto služba je určená komukoľvek, kto má záujem či už previesť svoje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnosti, a to bez ohľadu na odplatnosť či bezodplatnosť takéhoto prevodu. Je teda irelevantné či ide o kúpnu zmluvu k nehnuteľnosti alebo darovaciu zmluvu k nehnuteľnosti. Rovnako Vám vieme pomôcť aj s prípravou zámennej zmluvy.

Predmetom prevodu vlastníckeho práva podľa zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, môžu byť:

  • pozemky a stavby,
  • byty a nebytové priestory,
  • prípadne len spoluvlastnícky podiel na vyššie uvedených nehnuteľnostiach.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za prípravu zmluvy, návrhu na vklad a oznámenia o návrhu na vklad sa pohybuje v sume od 140,- EUR. Konkrétna výška odmeny za túto právnu službu však môže byť v niektorých špecifických prípadoch vyššia, pričom výšku odmeny môžu ovplyvniť najmä špecifické požiadavky na obsah zmluvy, rozsah predmetu prevodu, prípadne iné skutočnosti.

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a my Vám radi predložíme konkrétnu cenovú ponuku pre Vami požadovaný prevod vlastníckeho práva k bytu, nebytovému priestoru, pozemku alebo stavbe.

Pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam je zároveň potrebné počítať so správnym poplatkom vo výške 66,- EUR (ktorý sa v prípade podania oznámenia o návrhu na vklad znižuje na sumu 51,- EUR) a nákladmi na úradné osvedčenie podpisov prevodcu na zmluvách. Tieto poplatky nie sú zahrnuté v odmene našej advokátskej kancelárie.

Zároveň je možné dohodnúť sa na tom, že naša advokátska kancelária Vás bude zastupovať aj v katastrálnom konaní, a to vrátane podania návrhu na vklad vlastníckeho práva. V takom prípade sa síce výška odmeny našej advokátskej kancelárie navyšuje o 60,- EUR, teda na 200,- EUR, avšak zároveň v takom prípade platí, že v odmene advokátskej kancelárie je zahrnutý aj správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (teda klient správny poplatok v takomto prípade nehradí a ani nemusí osobne navštíviť príslušný okresný úrad).

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás neváhajte kedykoľvek KONTAKTOVAŤ.