Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Naša advokátska kancelária ponúka svojim súčasným aj budúcim klientom služby týkajúce sa prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, spočivajúce v príprave zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, príprave návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vrátane oznámenia o návrhu na vklad a prípadne aj v zastupovaní navrhovateľa v katastrálnom konaní.

Táto služba je určená komukoľvek, kto má záujem či už previesť svoje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnosti, a to bez ohľadu na odplatnosť či bezodplatnosť takéhoto prevodu. Je teda irelevantné či ide o kúpnu zmluvu k nehnuteľnosti alebo darovaciu zmluvu k nehnuteľnosti. Rovnako Vám vieme pomôcť aj s prípravou zámennej zmluvy.

Predmetom prevodu vlastníckeho práva podľa zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, môžu byť:

  • pozemky a stavby,
  • byty a nebytové priestory,
  • prípadne len spoluvlastnícky podiel na vyššie uvedených nehnuteľnostiach.

Výšku odmeny našej advokátskej kancelárie za prípravu štandardnej zmluvy nájdete po kliknutí na jednotlivé zmluvné typy uvedené vyššie. 

Zároveň je možné dohodnúť sa na tom, že naša advokátska kancelária Vás bude zastupovať aj v katastrálnom konaní, a to vrátane podania návrhu na vklad vlastníckeho práva. (teda klient správny poplatok v takomto prípade nehradí a ani nemusí osobne navštíviť kataster).

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás neváhajte kedykoľvek KONTAKTOVAŤ.