Pripravuje sa zvýšenie katastrálnych poplatkov

07.07.2022, JUDr. Václav Duska

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa minulý mesiac objavil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Jednou zo zmien, ktoré táto zamýšľaná novela prináša, je aj navýšenie katastrálnych poplatkov, a to vrátane poplatkov za vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. V prípade návrhu na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v listinnej podobe sa výška katastrálneho poplatku navrhuje navýšiť zo súčasnej sumy 66,- EUR na sumu 92,- EUR.

Zároveň platí, že sa navrhuje vypustiť inštitút oznámenia o návrhu na vklad (predtým známy ako oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad), na základe ktorého bolo možné výšku správneho poplatku znížiť o ďalších 15,- EUR. Doteraz teda bolo možné pri využití inštitútu oznámenia o návrhu na vklad za návrh na vklad podaný v listinnej podobe hradiť správny poplatok vo výške 51,- EUR, po novom to už bude vo výške 92,- EUR, navýšenie tak predstavuje 41,- EUR.

Výška správneho poplatku sa plánuje navýšiť aj pri žiadosti o urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad podaného v listinnej podobe, a to zo súčasnej sumy 266,- EUR na sumu 292,- EUR.

Vyššie uvedené sadzby poplatkov pritom platia nielen pri listinnom podaní, ale aj pri elektronickom podaní, ak nebol využitý elektronický formulár elektronickej služby katastra nehnuteľnosti, ale návrh bol podaný prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy (doteraz sa spoplatňovali polovičnou sadzbou akékoľvek elektronické návrhy na vklad).

V prípade elektronického podania, ktoré je urobené využitím elektronického formulára elektronickej služby katastra nehnuteľností, sa navrhuje naďalej uplatňovať polovičná sadzba, teda 46,- EUR, resp. 146,- EUR ak sa žiada urýchlené rozhodnutie.

Okrem poplatkov za podanie návrhu na vklad sa navyšujú aj ďalšie katastrálne poplatky (za vydanie rôznych výpisov, poskytovanie informácií, overenie geometrického plánu atď.).

Účinnosť tejto novely je naplánovaná ku dňu 01.07.2023. Ostáva len dúfať, že s navýšením správnych poplatkov sa začnú aj skutočne dodržiavať zákonné lehoty na rozhodnutie o vklade práva do katastra nehnuteľností. V súčasnosti totiž mnoho katastrálnych odborov Okresných úradov (vrátane toho košického) nerozhoduje o návrhoch v zákonom stanovenej lehote 30 dní. Zmena tejto lehoty sa pritom novelou katastrálneho zákona neplánuje.

Pokiaľ teda plánujete či už previesť alebo nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnosti, zriadiť záložné právo, resp. vecné bremeno alebo akékoľvek iné právo, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností, je vhodné to riešiť ešte za súčasnej právnej úpravy.

Naša advokátska kancelária Vám ponúka kvalifikované právne služby pri kúpe (predaji) nehnuteľnosti, darovaní nehnuteľnosti, zriaďovaní vecného bremena doživotného užívania, resp. akéhokoľvek iného vecného bremena, ťarchy alebo práva, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností, pričom platí, že klientom poskytujeme tiež zastupovanie v katastrálnom konaní vrátane úhrady správneho poplatku.

Neváhajte nás teda kedykoľvek KONTAKTOVAŤ za účelom poskytnutia týchto právnych služieb.