Zvýšenie katastrálnych poplatkov

13.12.2023, JUDr. Václav Duska,

V Národnej rade Slovenskej republiky aktuálne prebieha rokovanie o návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Súčasťou tohto návrhu zákona je aj novelizácia zákona o správnych poplatkoch, ktorou sa navyšuje veľké množstvo správnych poplatkov, vrátane katastrálnych poplatkov.

V zmysle navrhovaného znenia zákona sa poplatok za štandardný návrh na vklad zvýši zo súčasnej sadzby 66,- EUR na sadzbu 100,- EUR (pri elektronickom podaní zo sadzby 33,- EUR na sadzbu 50,- EUR) a za urýchlený návrh na vklad z 266,- EUR na 300,- EUR (pri elektronickom podaní zo sumy 133,- EUR na 150,- EUR).

Navrhovaná účinnosť tejto novelizácie zákona o správnych poplatkoch je ku dňu 01.04.2024.

Pokiaľ teda plánujete či už previesť alebo nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnosti, zriadiť záložné právo, resp. vecné bremeno alebo akékoľvek iné právo, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností, je vhodné to riešiť ešte za súčasnej právnej úpravy.

Naša advokátska kancelária Vám ponúka kvalifikované právne služby pri kúpe (predaji) nehnuteľnosti, darovaní nehnuteľnosti, zriaďovaní vecného bremena doživotného užívania, resp. akéhokoľvek iného vecného bremena, ťarchy alebo práva, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností, pričom platí, že klientom poskytujeme tiež zastupovanie v katastrálnom konaní vrátane úhrady správneho poplatku.

Neváhajte nás teda kedykoľvek KONTAKTOVAŤ za účelom poskytnutia týchto právnych služieb.